Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 października 2016 roku

18 października 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14.10.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,7 mld EUR, do 273,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
13.10.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2,8 mld USD 0,2 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld EUR, do 329,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1 mld EUR, do 1096,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13,4 mld EUR, do 171,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,5 mld EUR, do 145,3 mld EUR. W środę 12.10.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 34,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 32,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (praktycznie tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 401,5 mld EUR (wobec 409,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 20,8 mld EUR, do 1475,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 14.10.2016 Różnica wobec Różnica wobec
7.10.2016 – zakup 7.10.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 14,7 mld EUR -0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,1 mld EUR -0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 195,8 mld EUR +1,0 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,9 mld EUR +0,1 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 33,8 mld EUR +1,8 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1097,4 mld EUR +18,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 106,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 16,2 mld EUR, do 793,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.633 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 312.999 −657
  2.1 Należności od MFW 77.805 −6
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 235.194 −650
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.323 829
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.157 −800
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.157 −800
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 546.771 −1.476
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 32.886 −1.482
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 513.797 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 88 6
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 88.858 −1.128
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.805.127 20.675
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.475.741 20.842
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 329.386 −167
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 224.972 411
Aktywa razem 3.469.281 17.854
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.096.249 −963
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.195.021 8.156
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 793.526 16.161
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 401.478 −7.916
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 −89
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.481 −355
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 276.889 12.665
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 171.420 13.420
  5.2 Pozostałe zobowiązania 105.469 −755
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 97.674 −4.012
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.594 1.420
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.256 450
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.256 450
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 207.604 492
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.469.281 17.854

Kontakt z mediami