Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 oktober 2016

18 oktober 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 oktober 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 273,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
13 oktober 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2,8 miljard USD 0,2 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 329,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 1.096,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13,4 miljard naar EUR 171,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,5 miljard naar EUR 145,3 miljard. Op woensdag 12 oktober 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 34,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 32,9 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 401,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 409,4 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 20,8 miljard naar EUR 1.475,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 14 oktober 2016 Verschil ten opzichte van Verschil ten opzichte van
7 oktober 2016 – Aankopen 7 oktober 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 14,7 miljard - -EUR 0,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,1 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 195,8 miljard +EUR 1,0 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,9 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 33,8 miljard +EUR 1,8 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.097,4 miljard +EUR 18,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 106,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,2 miljard naar EUR 793,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.633 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 312.999 −657
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.805 −6
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 235.194 −650
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.323 829
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.157 −800
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.157 −800
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 546.771 −1.476
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 32.886 −1.482
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 513.797 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 88 6
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 88.858 −1.128
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.805.127 20.675
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.475.741 20.842
  7.2 Overige waardepapieren 329.386 −167
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 224.972 411
Totaal activa 3.469.281 17.854
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.096.249 −963
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.195.021 8.156
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 793.526 16.161
  2.2 Depositofaciliteit 401.478 −7.916
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 17 −89
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.481 −355
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 276.889 12.665
  5.1 Overheid 171.420 13.420
  5.2 Overige verplichtingen 105.469 −755
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 97.674 −4.012
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.594 1.420
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.256 450
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.256 450
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 207.604 492
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.469.281 17.854

Contactpersonen voor de media