Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 октомври 2016 г.

18 октомври 2016 г.

Статии, несвързани с операциите по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 октомври 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,7 млрд. евро до 273,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
13 октомври 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2,8 млрд. щатски долара 0,2 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 329,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1 млрд. евро до 1096,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 13,4 млрд. евро до 171,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,5 млрд. евро до 145,3 млрд. евро. На 12 октомври 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 34,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 32,9 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 401,5 млрд. евро (при 409,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 20,8 млрд. евро до 1475,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 14 октомври 2016 г. Разлика спрямо 7 октомври 2016 г. – покупки Разлика спрямо 7 октомври 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 14,7 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,1 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 195,8 млрд. евро +1,0 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,9 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 33,8 млрд. евро +1,8 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1097,4 млрд. евро +18,1 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 106,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 16,2 млрд. евро до 793,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 633 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 312 999 −657
  2.1 Вземания от МВФ 77 805 −6
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 235 194 −650
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 323 829
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 157 −800
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 157 −800
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 546 771 −1 476
  5.1 Основни операции по рефинансиране 32 886 −1 482
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 513 797 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 88 6
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 88 858 −1 128
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 805 127 20 675
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 475 741 20 842
  7.2 Други ценни книжа 329 386 −167
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 224 972 411
Общо активи 3 469 281 17 854
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 096 249 −963
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 195 021 8 156
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 793 526 16 161
  2.2 Депозитно улеснение 401 478 −7 916
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 −89
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 481 −355
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 276 889 12 665
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 171 420 13 420
  5.2 Други задължения 105 469 −755
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 97 674 −4 012
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 594 1 420
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 256 450
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 256 450
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 207 604 492
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 469 281 17 854

Данни за контакт за медиите