Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. oktobra 2016

18. oktober 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. oktobra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,7 milijarde EUR na 273,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
13. oktober 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2,8 mrd USD 0,2 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 329,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1 milijardo EUR na 1.096,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13,4 milijarde EUR na 171,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,5 milijarde EUR na 145,3 milijarde EUR. V sredo, 12. oktobra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 34,4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 32,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 401,5 milijarde EUR (v primerjavi s 409,4 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 20,8 milijarde EUR na 1.475,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 14. oktobra 2016 Razlika od Razlika od
7. oktobra 2016 – kupljeno 7. oktobra 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 14,7 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,1 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 195,8 milijarde EUR +1,0 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,9 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 33,8 milijarde EUR +1,8 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.097,4 milijarde EUR +18,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 106,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 16,2 milijarde EUR na 793,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.633 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 312.999 −657
  2.1 Terjatve do MDS 77.805 −6
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 235.194 −650
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.323 829
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.157 −800
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.157 −800
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 546.771 −1.476
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 32.886 −1.482
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 513.797 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 88 6
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 88.858 −1.128
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.805.127 20.675
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.475.741 20.842
  7.2 Drugi vrednostni papirji 329.386 −167
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 224.972 411
Skupaj sredstva 3.469.281 17.854
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.096.249 −963
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.195.021 8.156
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 793.526 16.161
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 401.478 −7.916
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 17 −89
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.481 −355
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 276.889 12.665
  5.1 Sektor država 171.420 13.420
  5.2 Druge obveznosti 105.469 −755
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 97.674 −4.012
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.594 1.420
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.256 450
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.256 450
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 207.604 492
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.469.281 17.854

Stiki za medije