Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 14. říjnu 2016

18. října 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. října 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 1,7 mld. EUR na 273,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
13. října 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2,8 mld. USD 0,2 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 329,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1 mld. EUR na 1 096,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 13,4 mld. EUR na 171,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 6,5 mld. EUR na 145,3 mld. EUR. Ve středu 12. října 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 34,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 32,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 401,5 mld. EUR (oproti 409,4 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 20,8 mld. EUR na 1 475,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 14. říjnu 2016 Rozdíl v porovnání Rozdíl v porovnání
se 7. říjnem 2016 – nákup se 7. říjnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 14,7 mld. EUR -0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 195,8 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,9 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 33,8 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 097,4 mld. EUR +18,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 106,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,2 mld. EUR na 793,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 633 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 312 999 −657
  2.1 Pohledávky za MMF 77 805 −6
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 235 194 −650
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 323 829
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 157 −800
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 157 −800
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 546 771 −1 476
  5.1 Hlavní refinanční operace 32 886 −1 482
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 513 797 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 88 6
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 88 858 −1 128
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 805 127 20 675
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 475 741 20 842
  7.2 Ostatní cenné papíry 329 386 −167
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 224 972 411
Aktiva celkem 3 469 281 17 854
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 096 249 −963
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 195 021 8 156
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 793 526 16 161
  2.2 Vkladová facilita 401 478 −7 916
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 17 −89
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 481 −355
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 276 889 12 665
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 171 420 13 420
  5.2 Ostatní závazky 105 469 −755
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 97 674 −4 012
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 594 1 420
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 256 450
  8.1 Vklady a ostatní závazky 9 256 450
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 207 604 492
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 469 281 17 854

Kontakty pro média