Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 oktober 2016

18 oktober 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 oktober 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 273,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
13 oktober 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2,8 miljarder USD 0,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 329,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 1 096,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13,4 miljarder EUR till 171,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,5 miljarder EUR till 145,3 miljarder EUR. Onsdagen den 12 oktober 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 34,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 32,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 401,5 miljarder EUR (jämfört med 409,4 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 20,8 miljarder EUR till 1 475,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 14 oktober 2016 Förändring jämfört med Förändring jämfört med
7 oktober 2016 – Köp 7 oktober 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 14,7 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,1 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 195,8 miljarder EUR +1,0 miljard EUR - 0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,9 miljarder EUR +0,1 miljard EUR - 0,0 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 33,8 miljarder EUR +1,8 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 097,4 miljarder EUR +18,1 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 106,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,2 miljarder EUR till 793,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.633 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 312.999 −657
  2.1 Fordringar på IMF 77.805 −6
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 235.194 −650
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.323 829
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.157 −800
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.157 −800
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 546.771 −1.476
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 32.886 −1.482
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 513.797 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 88 6
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 88.858 −1.128
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.805.127 20.675
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.475.741 20.842
  7.2 Andra värdepapper 329.386 −167
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0
9 Övriga tillgångar 224.972 411
Summa tillgångar 3.469.281 17.854
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.096.249 −963
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.195.021 8.156
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 793.526 16.161
  2.2 Inlåningsfacilitet 401.478 −7.916
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 17 −89
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.481 −355
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 276.889 12.665
  5.1 Offentliga sektorn 171.420 13.420
  5.2 Övriga skulder 105.469 −755
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 97.674 −4.012
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.594 1.420
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.256 450
  8.1 Inlåning och övriga skulder 9.256 450
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 207.604 492
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.469.281 17.854

Kontakt för media