Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 14. oktobrī

2016. gada 18. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 14. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 273.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 13. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.8 mljrd. ASV dolāru 0.2 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 329.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 1 096.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13.4 mljrd. euro (līdz 171.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.5 mljrd. euro (līdz 145.3 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 12. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 34.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 32.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 401.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 409.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 20.8 mljrd. euro (līdz 1 475.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 14. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 7. oktobri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 7. oktobri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 14.7 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.1 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 195.8 mljrd. euro +1.0 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.9 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 33.8 mljrd. euro +1.8 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 097.4 mljrd. euro +18.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 106.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 16.2 mljrd. euro (līdz 793.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 633 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 312 999 −657
  2.1 SVF debitoru parādi 77 805 −6
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 235 194 −650
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 323 829
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 157 −800
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 157 −800
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 546 771 −1 476
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 32 886 −1 482
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 513 797 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 88 6
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 88 858 −1 128
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 805 127 20 675
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 475 741 20 842
  7.2 Pārējie vērtspapīri 329 386 −167
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 224 972 411
Kopā aktīvi 3 469 281 17 854
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 096 249 −963
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 195 021 8 156
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 793 526 16 161
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 401 478 −7 916
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 17 −89
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 481 −355
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 276 889 12 665
  5.1 Saistības pret valdību 171 420 13 420
  5.2 Pārējās saistības 105 469 −755
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 97 674 −4 012
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 594 1 420
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 256 450
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 256 450
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 207 604 492
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 469 281 17 854

Kontaktinformācija presei