Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. oktober 2016

18. oktober 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. oktober 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,7 mia. euro til 273,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
13. oktober 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2,8 mia. USD 0,2 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 329,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1 mia. euro til 1.096,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13,4 mia. euro til 171,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,5 mia. euro til 145,3 mia. euro. Onsdag den 12. oktober 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 34,4 mia. euro, og en ny på 32,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 401,5 mia. euro (mod 409,4 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 20,8 mia. euro til 1.475,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 14. oktober 2016 Ændring i forhold til Ændring i forhold til
7. oktober 2016 – opkøb 7. oktober 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 14,7 mia. euro - -0,1 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,1 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 195,8 mia. euro +1,0 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,9 mia. euro +0,1 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 33,8 mia. euro +1,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.097,4 mia. euro +18,1 mia. euro -
Securities Markets Programme 106,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,2 mia. euro til 793,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.633 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 312.999 −657
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.805 −6
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 235.194 −650
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.323 829
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.157 −800
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.157 −800
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 546.771 −1.476
  5.1 Primære markedsoperationer 32.886 −1.482
  5.2 Langfristede markedsoperationer 513.797 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 88 6
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 88.858 −1.128
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.805.127 20.675
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.475.741 20.842
  7.2 Andre værdipapirer 329.386 −167
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 224.972 411
Aktiver i alt 3.469.281 17.854
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.096.249 −963
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.195.021 8.156
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 793.526 16.161
  2.2 Indlånsfacilitet 401.478 −7.916
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 17 −89
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.481 −355
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 276.889 12.665
  5.1 Offentlig forvaltning og service 171.420 13.420
  5.2 Andre forpligtelser 105.469 −755
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 97.674 −4.012
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.594 1.420
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.256 450
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.256 450
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 207.604 492
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.469.281 17.854

Medie- og pressehenvendelser