Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 14. listopada 2016.

18. listopada 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 14. listopada 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1,7 mlrd. EUR na 273,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
13. listopada 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 2,8 mlrd. USD 0,2 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,2 mlrd. EUR na 329,4 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1 mlrd. EUR na 1.096,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 13,4 mlrd. EUR na 171,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 6,5 mlrd. EUR na 145,3 mlrd. EUR. U srijedu, 12. listopada 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 34,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 32,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 401,5 mlrd. EUR (u odnosu na 409,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 20,8 mlrd. EUR na 1.475,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 14. listopada 2016. Razlika u odnosu na Razlika u odnosu na
7. listopada 2016. – kupljeno 7. listopada 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 14,7 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,1 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 195,8 mlrd. EUR +1,0 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,9 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 33,8 mlrd. EUR +1,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.097,4 mlrd. EUR +18,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 106,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 16,2 mlrd. EUR na 793,5 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 633 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 312 999 −657
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 805 −6
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 235 194 −650
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 323 829
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 157 −800
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 157 −800
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 546 771 −1 476
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 32 886 −1 482
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 513 797 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 88 6
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 88 858 −1 128
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 805 127 20 675
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 475 741 20 842
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 329 386 −167
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 224 972 411
Ukupno imovina 3 469 281 17 854
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 096 249 −963
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 195 021 8 156
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 793 526 16 161
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 401 478 −7 916
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 17 −89
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 481 −355
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 276 889 12 665
  5.1 Opća država 171 420 13 420
  5.2 Ostale obveze 105 469 −755
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 97 674 −4 012
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 594 1 420
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 9 256 450
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 256 450
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 207 604 492
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 469 281 17 854

Kontaktni podatci za medije