Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 octombrie 2016

18 octombrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 octombrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 1,7 miliarde EUR, până la 273,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
13 octombrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 2,8 miliarde USD 0,2 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 329,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au restrâns cu 1 miliard EUR, până la 1 096,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 13,4 miliarde EUR, până la 171,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 6,5 miliarde EUR, până la 145,3 miliarde EUR. Miercuri, 12 octombrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 34,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 32,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 401,5 miliarde EUR (față de 409,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 20,8 miliarde EUR, până la 1 475,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 14 octombrie 2016 Modificări față de Modificări față de
7 octombrie 2016 – achiziții 7 octombrie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 14,7 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,1 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 195,8 miliarde EUR +1,0 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,9 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 33,8 miliarde EUR +1,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 097,4 miliarde EUR +18,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 106,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 16,2 miliarde EUR, până la 793,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 633 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 312 999 −657
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 805 −6
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 235 194 −650
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 33 323 829
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 157 −800
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 157 −800
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 546 771 −1 476
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 32 886 −1 482
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 513 797 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 88 6
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 88 858 −1 128
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 805 127 20 675
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 475 741 20 842
  7.2 Alte titluri 329 386 −167
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 224 972 411
Total active 3 469 281 17 854
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 096 249 −963
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 195 021 8 156
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 793 526 16 161
  2.2 Facilitatea de depozit 401 478 −7 916
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 17 −89
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 481 −355
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 276 889 12 665
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 171 420 13 420
  5.2 Alte angajamente 105 469 −755
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 97 674 −4 012
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 5 594 1 420
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 9 256 450
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 9 256 450
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 207 604 492
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 100 836 0
Total pasive 3 469 281 17 854

Contacte media