Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. októbru 2016

18. októbra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. októbra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,7 mld. EUR na 273,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
13. októbra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2,8 mld. USD 0,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 329,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1 mld. EUR na 1 096,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 13,4 mld. EUR na 171,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 6,5 mld. EUR na 145,3 mld. EUR. V stredu 12. októbra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 34,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 32,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 401,5 mld. EUR (v porovnaní so 409,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 20,8 mld. EUR na 1 475,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 14. októbru 2016 Zmena oproti Zmena oproti
7. októbru 2016: nákup 7. októbru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 14,7 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 195,8 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,9 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 33,8 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 097,4 mld. EUR +18,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 106,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 16,2 mld. EUR na 793,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 633 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 312 999 −657
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 805 −6
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 235 194 −650
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 323 829
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 157 −800
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 157 −800
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 546 771 −1 476
  5.1 Hlavné refinančné operácie 32 886 −1 482
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 513 797 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 88 6
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 88 858 −1 128
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 805 127 20 675
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 475 741 20 842
  7.2 Ostatné cenné papiere 329 386 −167
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 224 972 411
Aktíva spolu 3 469 281 17 854
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 096 249 −963
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 195 021 8 156
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 793 526 16 161
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 401 478 −7 916
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 17 −89
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 481 −355
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 276 889 12 665
  5.1 Verejná správa 171 420 13 420
  5.2 Ostatné záväzky 105 469 −755
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 97 674 −4 012
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 594 1 420
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 256 450
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 256 450
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 207 604 492
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 469 281 17 854

Kontakt pre médiá