Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. juni 2010

8. juni 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. juni 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,5 mia. euro til 173,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar

Den 3. juni 2010 udløb en operation på 5,4 mia. dollar med en løbetid på syv dage. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
3. juni 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 5,4 mia. -

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 3,7 mia. euro til 304,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,7 mia. euro til 809,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 20,6 mia. euro til 117,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 31,8 mia. euro til 440,7 mia. euro. Onsdag den 2. juni 2010 udløb en primær markedsoperation på 106 mia. euro, og en ny på 117,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb indskud til en værdi af 26,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 35 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 350,9 mia. euro (mod 316,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 6,2 mia. euro til 96,2 mia. euro som følge af afviklede opkøb på 4,9 mia. euro under Securities Markets Programme og på 1,3 mia. euro under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,4 mia. euro til 171,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.692 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 213.020 747
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.441 −84
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.580 830
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.705 −5.038
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.843 −218
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.843 −218
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 826.577 11.439
5.1 Primære markedsoperationer 117.727 11.713
5.2 Langfristede markedsoperationer 708.805 −32
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 8 −242
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 37 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.574 −2.840
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 400.650 2.439
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 96.178 6.168
7.2 Andre værdipapirer 304.471 −3.729
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.576 0
9 Andre aktiver 251.871 3.529
Aktiver i alt 2.098.508 10.057
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 809.442 4.737
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 557.257 30.913
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 171.325 −12.350
2.2 Indlånsfacilitet 350.902 34.739
2.3 Indskud med fast løbetid 35.000 8.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 30 24
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 613 106
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 125.371 −20.358
5.1 Offentlig forvaltning og service 117.154 −20.560
5.2 Andre forpligtelser 8.217 202
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.639 −7.867
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.184 133
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.265 123
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.265 123
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 170.183 2.269
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 77.314 0
Passiver i alt 2.098.508 10.057

Medie- og pressehenvendelser