Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. februarja 2008

5. februar 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. februarja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 160 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 151,7 milijarde EUR. Ena operacija povečevanja likvidnosti v USD je 31. januarja 2008 zapadla in kot je ECB objavila v sporočilu za javnost z dne 10. januarja 2008, je bila poravnava nova v višini 10 milijard USD in z dospelostjo 28 dni. Ti operaciji je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 99,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,1 milijarde EUR na 652,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 16,3 milijarde EUR na 47,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 8,7 milijarde EUR na 435,2 milijarde EUR. V sredo, 30. januarja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 175,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 167,5 milijarde EUR. V četrtek, 31. januarja 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR in poravnana je bila nova prav tako v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,5 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 5,8 milijarde EUR na 198,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.452 −160
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.046 3.015
2.1 Terjatve do MDS 9.121 −3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.925 3.018
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 34.525 −1.831
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.501 −1.693
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.501 −1.693
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 435.999 −8.492
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 167.501 −7.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.491 4
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4 −488
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 −9
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.695 2.123
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 99.340 1.283
8 Dolg širše države v EUR 38.634 −71
9 Druga sredstva 332.726 −798
Skupaj sredstva 1.330.918 −6.624
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 652.624 3.110
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 199.240 6.041
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 198.471 5.791
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 510 9
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 259 241
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 256 −58
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 55.057 −16.915
5.1 Širša država 47.820 −16.255
5.2 Druge obveznosti 7.237 −660
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 48.797 −2.244
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.301 121
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.267 1.289
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.267 1.289
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 131.749 2.086
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 69.651 −54
Skupaj obveznosti 1.330.918 −6.624

Stiki za medije