SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • Pressemeddelelse

Pengepolitiske beslutninger

9. juni 2022

Den høje inflation er en stor udfordring for os alle. Styrelsesrådet vil sikre, at inflationen igen kommer ned på dets 2 pct.-mål på mellemlangt sigt.

I maj steg inflationen igen betydeligt, hovedsagelig på grund af prisstigninger på energi og fødevarer, som bl.a. skyldtes virkningen af krigen. Men inflationspresset er taget til i omfang og styrke, og priserne på mange varer og tjenesteydelser stiger kraftigt. Eurosystemets stab har foretaget en væsentlig opjustering af deres basisfremskrivninger af inflationen. Ifølge disse fremskrivninger vil inflationen ligge på et uønsket højt niveau i et stykke tid. Imidlertid forventes det, at mere moderate energiomkostninger, aftagende forsyningsforstyrrelser relateret til pandemien samt normaliseringen af pengepolitikken vil få inflationen til at falde. Ifølge stabens nye fremskrivninger vil den årlige inflation være 6,8 pct. i 2022. Derefter ventes den at falde til 3,5 pct. i 2023 og 2,1 pct. i 2024, hvilket er højere end i martsfremskrivningerne. Det betyder, at den samlede inflation ved udgangen af fremskrivningsperioden ventes at ligge en smule over Styrelsesrådets mål. Den gennemsnitlige inflation ekskl. energi- og fødevarepriser ventes at blive 3,3 pct. i 2022, 2,8 pct. i 2023 og 2,3 pct. i 2024, hvilket også ligger over martsfremskrivningerne.

Ruslands uberettigede angreb på Ukraine lægger stadig en dæmper på økonomien både i og uden for Europa. Det forårsager handelsforstyrrelser og mangel på materialer og bidrager til høje energi- og råvarepriser. Disse faktorer vil fortsat svække tilliden og dæmpe væksten, særlig på kort sigt. Betingelserne for en fortsat økonomisk vækst er dog til stede på baggrund af den aktuelle genåbning af økonomien, et stærkt arbejdsmarked, finanspolitisk støtte og opsparing, der er akkumuleret under pandemien. Når de nuværende hæmmende faktorer aftager, forventes den økonomiske aktivitet at stige igen. Disse udsigter er overordnet set afspejlet i Eurosystemets stabs fremskrivninger. Her ventes en årlig vækst i realt BNP på 2,8 pct. i 2022, 2,1 pct. i 2023 og 2,1 pct. i 2024. Sammenlignet med martsfremskrivningerne er udsigterne blevet væsentlig nedjusteret i 2022 og 2023, mens de er blevet opjusteret i 2024.

På grundlag af Styrelsesrådets opdaterede vurdering besluttede det at tage yderligere skridt i normaliseringen af sin pengepolitik. Under hele denne proces vil Styrelsesrådet bevare valgmulighederne, afhængigheden af data, den gradvise tilgang og fleksibiliteten i sin pengepolitik.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

Styrelsesrådet besluttede at afslutte nettoopkøbene inden for opkøbsprogrammet (APP) pr. 1. juli 2022. Det er Styrelsesrådets hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre rigelig likviditet og en passende pengepolitik.

Hvad angår opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP), vil Styrelsesrådet geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under programmet, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Såfremt der igen opstår fragmentering af markedet i forbindelse med pandemien, kan geninvesteringer under PEPP når som helst justeres fleksibelt med hensyn til tid, aktivklasser og jurisdiktioner. Dette kan omfatte opkøb af obligationer udstedt af Den Hellenske Republik ud over geninvesteringer af indfrielser for at undgå en afbrydelse af opkøb i denne jurisdiktion, som ville kunne hæmme transmissionen af pengepolitikken til den græske økonomi, mens den stadig er under genopretning fra pandemiens følgevirkninger. Nettoopkøbene under PEPP kan også blive genoptaget, hvis det bliver nødvendigt, for at modvirke negative stød, der er relateret til pandemien.

ECB's officielle renter

Styrelsesrådet foretog en grundig gennemgang af de betingelser, som ifølge dets forward guidance bør være opfyldt, inden det begynder at hæve ECB's officielle renter. Ud fra denne vurdering konkluderede Styrelsesrådet, at betingelserne er opfyldt.

På denne baggrund, og i overensstemmelse med rækkefølgen af Styrelsesrådets pengepolitiske tiltag, er det Styrelsesrådets hensigt at sætte ECB's officielle renter op med 25 basispoint på sit pengepolitiske møde i juli. I mellemtiden besluttede Styrelsesrådet, at renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,50 pct.

Styrelsesrådet forventer at hæve ECB's officielle renter igen i september. Kalibreringen af denne rentestigning vil afhænge af de opdaterede inflationsudsigter på mellemlangt sigt. Hvis inflationsudsigterne på mellemlangt sigt er uændrede eller forværres, vil en større stigning være hensigtsmæssig på mødet i september.

Efter september forventer Styrelsesrådet – på grundlag af sin nuværende vurdering – at et gradvist, men vedvarende forløb med yderligere rentestigninger vil være hensigtsmæssigt. I overensstemmelse med Styrelsesrådets forpligtelse til at fastholde inflationen på 2 pct. på mellemlangt sigt vil justeringen af dets pengepolitik foregå i et tempo, der afhænger af de seneste data og af dets vurdering af, hvordan inflationen vil udvikle sig på mellemlangt sigt.

Markedsoperationer

Styrelsesrådet vil fortsat overvåge bankernes finansieringsforhold og sikre, at udløbet af operationer under den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III) ikke hæmmer den gnidningsløse transmission af pengepolitikken. Styrelsesrådet vil også løbende vurdere, hvordan målrettede långivningstransaktioner bidrager til dets pengepolitik. Som tidligere meddelt vil de særlige betingelser, der gælder i forbindelse med TLTRO III, ophøre 23. juni 2022.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter – om nødvendigt ved at indarbejde fleksibilitet – for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på dets 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. Pandemien har vist, at fleksibilitet i udformningen og gennemførelsen af aktivopkøb i stresssituationer har bidraget til at modvirke en svækkelse af transmissionen af pengepolitikken og gjort indsatsen for at opnå Styrelsesrådets mål mere effektiv. Inden for ECB's mandat vil fleksibilitet, i stresssituationer, fortsat være et element i pengepolitikken, når trusler mod den pengepolitiske transmission bringer prisstabiliteten i fare.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt