Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA
  • 10. června 2020

Zpráva ECB o stavu plnění kritérií na zavedení eura v členských státech EU

  • Zpráva, vydávaná jednou za dva roky, hodnotí pokrok dosažený členskými státy EU mimo eurozónu.
  • Vzhledem k silné hospodářské aktivitě před pandemií dosáhla většina zemí pokroku při řešení fiskálních nerovnováh.
  • Závazky Bulharska a Chorvatska v oblasti politik jsou významnými kroky k tomu, aby se v blízké budoucnosti staly členy ERM II.

Podle konvergenční zprávy z června 2020, kterou sestavila Evropská centrální banka (ECB), dosáhly země EU mimo eurozónu smíšeného pokroku, pokud jde o hospodářskou konvergenci s eurozónou od roku 2018, přičemž byly podniknuty důležité kroky při řešení fiskálních nerovnováh. Zpráva, vydávaná jednou za dva roky, hodnotí dosažený pokrok směrem k přijetí eura v současné době sedmi zeměmi EU, které euro dosud nezavedly.

Bulharsko a Chorvatsko přijaly řadu závazků v oblastech politik, jež jsou velmi významné pro bezproblémovou účast v ERM II. Vzhledem k datům uzávěrek pro ekonomickou analýzu obsaženou v této zprávě bude komplexní posouzení dopadu koronavirové pandemie (COVID-19) na vývoj konvergence možné až v další zprávě v roce 2022.

Pokud jde kritérium cenové stability, plnění sledovanými zeměmi se oproti situaci popsané v předchozí konvergenční zprávě zhoršilo. Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Česká republika a Maďarsko vykázaly míry inflace výrazně překračující referenční hodnotu 1,8 %, zatímco ve Švédsku a obzvláště v Chorvatsku byly míry inflace pod úrovní referenční hodnoty. Očekává se, že inflace ve většině sledovaných zemí v následujících letech poklesne. V roce 2020 by měly být deflační tlaky posilované strmým poklesem cen ropy.

V roce 2019 všechny sledované země s výjimkou jedné vykázaly saldo rozpočtu vládního sektoru v rámci 3% referenční hodnoty. Postup při nadměrném schodku byl v dubnu 2020 zahájen v případě Rumunska. I když poměry dluhu v Chorvatsku a Maďarsku překračují práh 60 % HDP, jejich trajektorie byla do konce roku 2019 sestupná. Poměry schodku a zadluženosti by měly ve všech sedmi zemích vzrůst v důsledku jak citelného zpomalení hospodářské aktivity, tak fiskálních opatření přijatých v reakci na pandemii.

I když žádná ze sledovaných zemí se v současnosti neúčastní ERM II, Bulharsko a následně Chorvatsko oficiálně požádaly o začlenění do mechanismu v roce 2018 a 2019. Tyto dvě země podnikly významné kroky, pokud jde o závazky v oblasti politik směrem k připojení k mechanismu v blízké budoucnosti. V referenčním období pro hodnocení konvergence byl bulharský leva nadále fixován na kurzu 1,95583 leva vůči euru v rámci režimu currency board. Chorvatská kuna se obchodovala v rámci řízeného floatingu a její kurz vůči euru vykazoval nízkou volatilitu. Většina ostatních sledovaných měn se obchodovala v pružných kurzových režimech a většina vykazovala vysokou volatilitu směnného kurzu, a to zejména během napětí na finančních trzích v březnu 2020.

V oblasti konvergence dlouhodobých úrokových sazeb měla pouze jedna ze sedmi sledovaných zemí – Rumunsko – dlouhodobé úrokové sazby nad referenční hodnotou 2,9 %. Nejnižší dlouhodobé úrokové sazby vykázalo Bulharsko a Švédsko.

Síla institucionálního prostředí zůstává z hlediska času dalším důležitým faktorem pro udržitelnost konvergence. S výjimkou Švédska je kvalita institucí a řízení ve sledovaných zemích poměrně slabá – především v Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku a Maďarsku.

V žádné z hodnocených zemí není právní rámec zatím plně slučitelný se všemi požadavky pro přijetí eura.

Na dotazy médií odpoví Eszter Miltényi-Torstenssonová, tel.: +49 69 1344 8034.

Poznámky

  • Konvergenční zpráva ECB zkoumá hospodářskou a právní konvergenci členských států EU mimo eurozónu jednou za dva roky nebo na žádost konkrétní země. Hodnotí stupeň udržitelné hospodářské konvergence směrem k EMU, zda jsou vnitrostátní právní předpisy slučitelné s právním rámcem EU a zda jsou plněny statutární požadavky pro příslušné národní centrální banky. Vzhledem ke své trvalé výjimce ze zavedení eura není Dánsko součástí hodnocení, pokud o to země sama nepožádá.
  • Uzávěrka statistických údajů pro tuto konvergenční zprávu proběhla 7. května 2020. Referenčním obdobím pro kritéria cenové stability a dlouhodobých úrokových sazeb je duben 2019 až březen 2020. Pro směnné kurzy je referenčním obdobím 1. duben 2018 až 31. březen 2020. Údaje o fiskálních pozicích za minulá období zahrnují období do roku 2019. Prognózy jsou založeny na Ekonomické prognóze Evropské komise, jaro 2020, a na aktuálních konvergenčních programech sledovaných zemí i na dalších informacích, které jsou důležité pro posuzování udržitelnosti konvergence v budoucnu.
  • Od listopadu 2014 se každá země, která vstupuje do eurozóny, připojuje také k jednotnému mechanismus dohledu (SSM) a dalším složkám bankovní unie. Bankovní systém příslušné země podléhá komplexnímu hodnocení, které provádí ECB. Bulharsko a Chorvatsko požádaly o úzkou spolupráci s ECB v oblasti dohledu a jejich bankovní systémy byly podrobeny komplexnímu hodnocení, které bylo v případě Bulharsko dokončeno 26. července 2019 a v případě Chorvatska 5. června 2020.
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média