Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2015

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 23. oktobra 2015 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Prilagoditev nakupnega procesa v programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

Svet ECB je 17. septembra 2015 odobril spremembe v strukturi upravljanja in vodenja programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev. Delež nakupov, ki jih opravijo nacionalne centralne banke, se bo zvišal z udeležbo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in z večjim številom držav, ki jih pokriva centralna banka Banque de France, pri čemer bosta obe omenjeni centralni banki delovali kot Eurosistemovi upravljavki premoženja v zvezi z nakupi. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo ECB o finančni strukturi 2015

Svet ECB je 9. oktobra 2015 odobril objavo poročila ECB o finančni strukturi 2015 (Report on financial structures). V poročilu so opisane glavne strukturne posebnosti in dogajanja v širšem finančnem sektorju euroobmočja, zajema pa bančni sektor in druge finančne posrednike, zlasti zavarovalne družbe in pokojninske sklade, pa tudi nebančne in nezavarovalniške finančne posrednike (ki jih imenujemo tudi »bančni sektor v senci«). Poročilo bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Priložnostna ocena nove neposredne povezave in nove relejske povezave glede na standarde za uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 17. septembra 2015 odobril nove povezave kot primerne za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema: (a) neposredna povezava od Euroclear Bank do VP Securities in (b) relejska povezava od Euroclear Bank prek VP Securities do VP Lux. Seznam vseh primernih povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pretvorbi posojil v švicarskih frankih na Hrvaškem

Svet ECB je 18. septembra 2015 mnenje CON/2015/32 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o določitvi centralne banke Lietuvos bankas kot organa za reševanje

Svet ECB je 22. septembra 2015 mnenje CON/2015/33 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov v Sloveniji

Svet ECB je 28. septembra 2015 mnenje CON/2015/34 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij v Italiji

Svet ECB je 16. oktobra 2015 mnenje CON/2015/35 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o centralnem registru bančnih računov na Češkem

Svet ECB je 16. oktobra 2015 mnenje CON/2015/36 sprejel na zahtevo češkega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem na Cipru

Svet ECB je 19. oktobra 2015 mnenje CON/2015/37 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Statistika

Anketa o eurskem denarnem trgu 2015

Svet ECB se je 29. septembra 2015 seznanil z rezultati ankete o eurskem denarnem trgu 2015, ki predstavlja glavna dogajanja na eurskem denarnem trgu v drugem četrtletju 2015 in jih primerja z dogajanji v drugem četrtletju preteklih let. Anketa je bila skupaj s sporočilom za javnost objavljena na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Predsednik Odbora ECB za proračun

Svet ECB je 6. oktobra 2015 imenoval Penttija Hakkarainena, namestnika guvernerja centralne banke Suomen Pankki – Finlands Bank, za predsednika Odbora ECB za proračun za triletno obdobje. Imenovanje je začelo veljati takoj.

Predsednik Odbora za kontroling

Svet ECB je 6. oktobra 2015 imenoval Joachima Nagla, člana Izvršilnega odbora centralne banke Deutsche Bundesbank, za predsednika Odbora za kontroling za triletno obdobje. Imenovanje je začelo veljati takoj.

Bančni nadzor

Spremembe odločitev o pomembnosti kreditnih institucij

Svet ECB je 18. in 30. septembra 2015 sprejel odločitve, ki jih je Nadzorni odbor predlagal, da bi se spremenil seznam pomembnih in manj pomembnih institucij. Spremenjeni seznam je v skladu s členom 49 okvirne uredbe EMN na voljo na spletni strani ECB.

Skladnost s smernicami EBA glede ukrepov zgodnjega posredovanja in glede propada oziroma verjetnega propada institucije

Svet ECB je 23. septembra 2015 sprejel predloge Nadzornega odbora, katerih cilj je doseči skladnost s smernicami EBA glede sprožilnih dejavnikov za uporabo ukrepov zgodnjega posredovanja v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03) in glede razlaganja različnih okoliščin, kdaj se institucija v skladu s členom 32(6) Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/07) obravnava kot institucija, ki propada ali bo verjetno propadla. ECB je nato obvestila EBA, da je glede pomembnih institucij, ki jih nadzira, postala skladna z navedenimi smernicami z dnem omenjenega obvestila.

Stiki za medije