Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

September 2015

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 18. septembra 2015 do 15.00 po srednjeevropskem času

Obveščanje javnosti

Obveščanje javnosti o izredni likvidnostni pomoči

Svet ECB je 16. septembra 2015 sklenil, da nacionalne centralne banke lahko odslej obveščajo javnost o zagotavljanju izredne likvidnostne pomoči ( Emergency Liquidity Assistance, ELA) bankam v svoji državi, če menijo, da je takšno obveščanje potrebno. Sporočilo za javnost o tej odločitvi je objavljeno na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Posodobitev Splošne dokumentacije ECB

Svet ECB je 27. avgusta 2015 sprejel Smernico ECB/2015/27 o spremembah Smernice ECB/2014/60 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (»Splošna dokumentacija«). Nova smernica uvaja nekatere spremembe v okviru izvajanja denarne politike. Predvsem so bile zaradi nedavnih zakonodajnih sprememb pri vzpostavljanju bančne unije spremenjene določbe o primernosti nasprotnih strank in uveden je bil nov razred primernega finančnega premoženja, imenovan »netržni dolžniški instrumenti, zavarovani s primernimi bančnimi posojili«. Smernica in s tem povezano sporočilo za javnost sta objavljena na spletni strani ECB.

Pregled omejitve deleža v posamezni izdaji vrednostnih papirjev, primernih za program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

Svet ECB je 3. septembra 2015 po napovedanem pregledu omejitve deleža v posamezni izdaji, opravljenem šest mesecev po začetku izvajanja programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, sklenil, da bo to omejitev povečal s prvotnih 25% na 33%, pod pogojem, da je v vsakem posameznem primeru ugotovljeno, da Eurosistem s povečanjem deleža v izdaji ne dobi manjšinskega deleža, s katerim lahko prepreči sprejemanje odločitev. V tem primeru bo omejitev ostala na ravni 25%.

Ukinitev indeksa Eurepo

Svet ECB je 4. septembra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/29 o spremembi Sklepa ECB/2014/8 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s strani nacionalnih centralnih bank. Na isti dan je sprejel Smernico ECB/2015/28 o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank. S spremembami je bila po ukinitvi indeksa Eurepo 2. januarja 2015 uvedena nova opredelitev »tržne obrestne mere za zavarovana posojila«. Oba pravna akta bosta objavljena v Uradnem listu Evropske unije in sta na voljo na spletni strani ECB.

Sklep ECB o spremembah Sklepa ECB/2014/45 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

Svet ECB je 10. septembra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/31 o spremembah Sklepa ECB/2014/45 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev. S tem sklepom se izvaja sklep Sveta ECB z dne 18. marca 2015, da bo Eurosistem v okviru programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev kupoval vmesne tranše listinjenih vrednostnih papirjev, če zanje obstaja ustrezno jamstvo, ki izpolnjuje merila za zavarovanje terjatev v Eurosistemu. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Prispevek ECB k javni razpravi Evropske komisije o reviziji uredbe o evropskih tržnih infrastrukturah

Svet ECB je 2. septembra 2015 odobril prispevek ECB k javni razpravi Evropske komisije o reviziji uredbe o evropskih tržnih infrastrukturah (Uredba (EU) št. 648/2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov). Prispevek ECB je objavljen na spletni strani ECB.

Posodobitev okvira za politiko pregleda v Eurosistemu in standardov za uporabo centralnih nasprotnih strank v Eurosistemovih operacijah upravljanja z deviznimi rezervami

Svet ECB je 10. septembra 2015 odobril spremembe okvira za politiko pregleda v Eurosistemu in standardov za uporabo centralnih nasprotnih strank v Eurosistemovih operacijah upravljanja z deviznimi rezervami. S spremembami je izpolnil zahteve iz razsodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 4. marca 2015, s katerim je bila razveljavljena Eurosistemova politika lokacij za centralne nasprotne stranke. Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu zakona o posebnih pogojih za prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih v tuji valuti, na Poljskem

Svet ECB je 5. avgusta 2015 mnenje CON/2015/26 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Mnenje ECB o uporabi integriranega podatkovnega modela za poročanje podatkov centralni banki Oesterreichische Nationalbank

Svet ECB je 10. avgusta 2015 mnenje CON/2015/27 sprejel na zahtevo centralne banke Oesterreichische Nationalbank.

Mnenje ECB o spremembah ustavnega zakona in zakona o centralni banki Česká národní banka

Svet ECB je 11. avgusta 2015 mnenje CON/2015/28 sprejel na zahtevo češkega ministra za človekove pravice, enake možnosti in zakonodajo.

Mnenje ECB o obtoku bankovcev in kovancev na Češkem

Svet ECB je 28. avgusta 2015 mnenje CON/2015/29 sprejel na zahtevo češkega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o poročanju nekaterih podatkov, pomembnih za finančno stabilnost, v Avstriji

Svet ECB je 2. septembra 2015 mnenje CON/2015/30 sprejel na zahtevo centralne banke Oesterreichische Nationalbank.

Mnenje ECB o reševanju bank v Nemčiji

Svet ECB je 2. septembra 2015 mnenje CON/2015/31 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Statistika

Objavljanje podatkov o stanjih v sistemu TARGET

Svet ECB je 19. avgusta 2015 odobril, da se v vsakem Ekonomskem biltenu ECB objavijo posamezna stanja na računih nacionalnih centralnih bank in ECB v sistemu TARGET ob koncu vsakega meseca. Podatki se bodo objavljali z enomesečnim zamikom, objavljeni pa bodo podatki od referenčnega datuma maj 2008 dalje. V drugi fazi bodo objavljena mesečna povprečja posameznih stanj na računih nacionalnih centralnih bank euroobmočja in ECB v sistemu TARGET. Za nazaj bodo objavljeni podatki od januarja 2001 dalje. Prva faza objavljanja podatkov bo izvedena 21. septembra 2015, druga pa 30. oktobra 2015.

Objava novega četrtletnega statističnega poročila za sektor gospodinjstev

Svet ECB je 4. septembra 2015 odobril redno zunanjo objavo novega »poročila o sektorju gospodinjstev«. Poročilo bo temeljilo na računih institucionalnih sektorjev, ki se zbirajo na podlagi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov, in na podlagi programa posredovanja podatkov po ESR 2010, ko gre za nefinančne račune, ki se zbirajo na podlagi Uredbe (EU) št. 549/2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji. V poročilu bodo predstavljena gibanja v euroobmočju, dopolnjena s primerjavami med vsemi državami euroobmočja, kar bo omogočalo analizo glavnih gospodarskih in finančnih gibanj v sektorju gospodinjstev v euroobmočju in v posameznih državah. Prvo poročilo bo objavljeno oktobra 2015, zatem pa vsako četrtletje, potem ko bo ECB objavila celotne četrtletne račune euroobmočja za dano obdobje.

Uredba ECB o spremembah Uredbe ECB/2014/48 o statistiki denarnih trgov

Svet ECB je 10. septembra 2015 sprejel Uredbo ECB/2015/30 o spremembah Uredbe ECB/2014/48 o statistiki denarnih trgov, da bi natančneje opredelil več pomembnih izrazov, ki se pojavljajo v podrobnih navodilih za poročanje, določenih v Uredbi ECB/2014/48. Uredba ECB/2015/30, ki je na voljo na spletni strani ECB, bo začela veljati oktobra 2015, poročanje podatkov, zahtevanih s to uredbo, pa se bo začelo aprila 2016.

Upravljanje in vodenje

Sprememba Pogojev za zaposlitev v ECB

Svet ECB je 4. avgusta 2015 sprejel Sklep ECB/2015/NP17 o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki v zvezi z izborom in imenovanjem glavnega koordinatorja podpornih služb ( Chief Services Officer). Sklep, ki je začel veljati 1. septembra 2015, spreminja strukturo plač v ECB z uvedbo novega plačnega razreda, v katerem bo glavni koordinator, ki zaenkrat še ni bil imenovan. Pogoji za zaposlitev so objavljeni na spletni strani ECB.

Članstvo v Revizijskem odboru ECB

Svet ECB je 16. septembra 2015 sklenil, da za člana Revizijskega odbora ponovno imenuje Erkkija Likanena, in sicer za obdobje do konca njegovega mandata na mestu guvernerja centralne banke Suomen Pankki, ki poteče v začetku julija 2018. Poleg tega je po izteku mandata Christiana Noyerja na mestu guvernerja centralne banke Banque de France za člana Revizijskega odbora za triletno obdobje, ki se začne 1. Novembra 2015, imenoval Ewalda Nowotnyja

Stiki za medije