European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC,
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC,
Frankfurt nad Menem, 27 kwietnia 2017

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto. Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że zakupy aktywów netto, w nowej wysokości 60 mld euro miesięcznie, mają być prowadzone do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Równolegle z zakupami netto reinwestowane będą spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów.

Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej nadal pozwalają utrzymać bardzo korzystne warunki finansowania, które są konieczne, by zapewnić stałe zbliżanie się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Dane, które ukazały się od naszego posiedzenia z początku marca, potwierdzają, że cykliczne ożywienie gospodarcze w strefie euro staje się coraz trwalsze, a spadkowe czynniki ryzyka jeszcze się osłabiły. Jednocześnie jednak bazowa presja inflacyjna jest w dalszym ciągu niewielka i wciąż nie wykazuje przekonującego trendu wzrostowego. Ponadto ze względu na utrzymującą się zmienność inflacji ogółem nie należy brać pod uwagę przejściowych zmian wskaźnika HICP, które nie wpływają na średniookresowe perspektywy stabilności cen.

Wzmocnienie bazowej presji inflacyjnej i podtrzymanie inflacji ogółem w średnim okresie w dalszym ciągu wymaga bardzo łagodnej polityki pieniężnej. Jeżeli perspektywy się pogorszą lub jeśli warunki finansowe przestaną wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, jesteśmy przygotowani na zwiększenie skali programu skupu aktywów i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w czwartym kwartale 2016 zwiększył się (kwartał do kwartału) o 0,5%, wobec 0,4% w trzecim kwartale. Napływające dane, zwłaszcza ankietowe, wzmacniają nasze przekonanie, że obecne ożywienie gospodarcze będzie się nadal umacniać i rozszerzać. Transmisja zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej wspiera popyt wewnętrzny i ułatwia trwający proces delewarowania. Bardzo korzystne warunki finansowania i poprawa rentowności przedsiębiorstw nadal sprzyjają ożywieniu inwestycji. Wzrost zatrudnienia, wynikający m.in. z wcześniejszych reform rynku pracy, pobudza realne dochody do dyspozycji i spożycie prywatne. Ponadto z oznak silniejszego ożywienia w gospodarce światowej i wzrostu handlu światowego wynika, że popyt zewnętrzny powinien mieć coraz większy udział w budowaniu ogólnej odporności wzrostu gospodarczego w strefie euro. Wzrost ten jest jednak nadal hamowany przez powolne tempo reform strukturalnych, zwłaszcza na rynkach produktów, oraz potrzebę dalszych dostosowań bilansowych w różnych sektorach. Choć bilans ryzyk dla perspektyw gospodarczych strefy euro wyrównuje się, wciąż przeważają w nim czynniki spadkowe, związane głównie z uwarunkowaniami globalnymi.

Inflacja ogółem wzrasta z bardzo niskiego poziomu z 2016 roku, głównie pod wpływem wyższego wzrostu cen energii. W lutym 2017 roczna inflacja HICP w strefie euro osiągnęła 2,0%, a w marcu wyniosła 1,5%. Wynikało to głównie z niższej inflacji cen energii i żywności nieprzetworzonej, lecz także ze spadku inflacji cen usług. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, na podstawie aktualnych cen terminowych ropy oczekuje się, że w kwietniu inflacja ogółem wzrośnie, a następnie do końca bieżącego roku utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego. Ponieważ jednak niewykorzystane zasoby wciąż wpływają hamująco na procesy płacowo-cenowe w strefie euro, miary inflacji bazowej nadal są niskie, a ich wzrost w średnim okresie ma być według przewidywań powolny; pobudzać go będą zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, spodziewane dalsze ożywienie gospodarcze i związane z nim stopniowe zmniejszanie się niewykorzystanych mocy produkcyjnych.

W dziedzinie analizy monetarnej podaż szerokiego pieniądza (agregat M3) nadal rośnie w szybkim tempie: w lutym 2017 jej roczna dynamika wyniosła 4,7%, wobec 4,8% w styczniu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym czynnikiem tego wzrostu były najbardziej płynne składowe M3 – roczna dynamika wąskiego agregatu M1 w lutym wyniosła 8,4%, tyle samo co miesiąc wcześniej.

Nadal trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. W lutym 2017 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw obniżyła się do 2,0%, z 2,3% w styczniu, podczas gdy dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała w lutym na ogólnie niezmienionym poziomie 2,3%. Jednocześnie wyniki badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro za pierwszy kwartał 2017 wskazują na wzrost popytu netto na kredyty i dalsze złagodzenie warunków ich udzielania we wszystkich kategoriach kredytów. Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 nadal wyraźnie wspiera poprawę warunków zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe i pobudza akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że aby zapewnić bez zbędnej zwłoki trwały powrót stopy inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2%, należy utrzymać bardzo łagodną politykę pieniężną.

Jeśli wprowadzone przez nas środki mają przynieść maksymalne korzyści, konieczny jest znacznie bardziej zdecydowany wkład we wzmacnianie wzrostu gospodarczego również ze strony innych obszarów polityki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i wzrostu produktu potencjalnego należy znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych. W kwestii polityki fiskalnej wszystkie kraje powinny zwiększyć wysiłki na rzecz uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Niezwykle ważna dla zwiększenia odporności gospodarki strefy euro pozostaje pełna i konsekwentna realizacja paktu stabilności i wzrostu oraz procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej we wszystkich krajach.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami