European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 27. apríla 2017

ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe našej pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Aj naďalej očakávame, že na súčasnej alebo nižšej úrovni zostanú počas dlhšieho obdobia a ešte podstatnú dobu po skončení čistého nákupu aktív. Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, potvrdzujeme, že čistý nákup aktív by mal prebiehať novým tempom 60 mld. € za mesiac až do konca decembra 2017, v prípade potreby aj dlhšie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. Popri čistom nákupe sa zároveň budú reinvestovať splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív.

Naše menovopolitické opatrenia naďalej udržiavajú výrazne priaznivé podmienky financovania, ktoré sú predpokladom trvalej konvergencie miery inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte. Aktuálne údaje získané od nášho zasadania začiatkom marca potvrdzujú čoraz stabilnejšie cyklické oživenie hospodárstva eurozóny a ďalší pokles rizík pomalšieho hospodárskeho rastu. Základné inflačné tlaky pritom zostávajú naďalej tlmené a zatiaľ nevykazujú presvedčivý trend rastu. Pretrvávajúca volatilita celkovej inflácie navyše zdôrazňuje potrebu nereagovať na prechodný vývoj inflácie HICP, ktorý nijakým spôsobom neovplyvňuje strednodobý výhľad cenovej stability.

Na zintenzívnenie základných inflačných tlakov a podporu celkovej inflácie v strednodobom horizonte je naďalej potrebná veľmi výrazná miera menovej akomodácie. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja, alebo ak finančné podmienky prestanú zodpovedať ďalšiemu napredovaniu k trvalej zmene vývoja inflácie, sme pripravení rozšíriť program nákupu aktív či predĺžiť jeho trvanie.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri našom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny, ktorý v treťom štvrťroku 2016 vzrástol o 0,4 %, sa v poslednom štvrťroku 2016 medzikvartálne zvýšil o 0,5 %. Aktuálne údaje, predovšetkým výsledky prieskumov, upevňujú našu dôveru v pokračujúcu stabilizáciu a rozširovanie prebiehajúcej hospodárskej expanzie. Účinok našich menovopolitických opatrení podporuje domáci dopyt a umožňuje pokračovanie procesu oddlžovania. Oživovanie investičnej aktivity naďalej ťaží z veľmi priaznivých podmienok financovania a rastu ziskovosti podnikov. Rast zamestnanosti, ktorý je čiastočne výsledkom realizovaných reforiem na trhu práce, podporuje reálny disponibilný príjem a súkromnú spotrebu. Zo známok intenzívnejšieho svetového oživenia a rastúceho svetového obchodu navyše vyplýva, že zahraničný dopyt by mal čoraz viac prispievať k celkovej odolnosti hospodárskej expanzie v eurozóne. Hospodársky rast je však naďalej tlmený v dôsledku pomalého tempa realizácie štrukturálnych reforiem, predovšetkým na trhu tovarov a služieb, a potreby ďalších bilančných úprav vo viacerých sektoroch. Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v eurozóne sa síce priblížili k vyváženejšiemu stavu, no zostávajú na strane pomalšieho rastu a súvisia najmä s globálnym prostredím.

Celková inflácia sa zotavuje z veľmi nízkych úrovní zaznamenaných v roku 2016, predovšetkým v dôsledku rýchlejšieho rastu cien energií. Ročná miera inflácie HICP, ktorá vo februári 2017 dosiahla 2,0 %, bola v marci na úrovni 1,5 %. Príčinou bola najmä nižšia inflácia cien energií a nespracovaných potravín, ale aj pokles inflácie cien služieb. Čo sa týka budúceho vývoja, na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia v apríli vzrastie a až do konca tohto roka sa bude pohybovať v blízkosti súčasnej úrovne. V dôsledku pokračujúceho tlmiaceho vplyvu nevyužitých kapacít na tvorbu domácich miezd a cien sú však miery základnej inflácie naďalej nízke a očakáva sa, že v strednodobom horizonte budú zaznamenávať len postupný rast, ktorý bude ťažiť z našich menovopolitických opatrení, očakávaného pokračovania hospodárskeho oživenia a zodpovedajúcej postupnej absorpcie nevyužitých kapacít.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, menový agregát M3 naďalej rastie výrazným tempom, pričom jeho ročná miera rastu dosiahla vo februári 2017 úroveň 4,7 % (4,8 % v januári). Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch ročný rast menového agregátu M3 podporovali najmä jeho najlikvidnejšie zložky: menový agregát M1 vo februári 2017 zaznamenal ročné tempo rastu 8,4 % (rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci).

Oživenie rastu úverov súkromnému sektoru pozorované od začiatku roka 2014 pokračuje. Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám sa vo februári 2017 znížila na 2,0 % (z 2,3 % v predchádzajúcom mesiaci), zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam zostala vo februári prevažne nezmenená na úrovni 2,3 %. Prieskum bankových úverov v eurozóne za prvý štvrťrok 2017 zároveň poukazuje na zvýšenie čistého dopytu po úveroch a ďalšie uvoľnenie podmienok bankových úverov vo všetkých úverových kategóriách. Účinok opatrení menovej politiky prijatých od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti a úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo potrebu zachovať veľmi výraznú mieru menovej akomodácie na zabezpečenie trvalého návratu inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 %, a to bez neprimeraného odkladu.

Pozitívny vplyv našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu, že hospodársky rast v oveľa väčšej miere podporia aj ďalšie politické oblasti. Na zvýšenie odolnosti, zníženie štrukturálnej nezamestnanosti a podporu produktivity a potenciálnej hospodárskej produkcie je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, všetky krajiny by mali zintenzívniť svoje snahy o viac prorastový charakter verejných financií. Dôsledné a konzistentné uplatňovanie Paktu stability a rastu a postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, z hľadiska časovej kontinuity i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej rozhodujúci význam.

Teraz sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá