SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • PENGEPOLITISK ERKLÆRING

PRESSEKONFERENCE

Christine Lagarde, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB

Frankfurt am Main, 25. januar 2024

God eftermiddag. Næstformanden og jeg vil gerne byde jer velkommen til denne pressekonference.

Styrelsesrådet besluttede i dag at fastholde ECB's tre officielle renter. De seneste oplysninger har stort set bekræftet vores tidligere vurdering af inflationsudsigterne på mellemlangt sigt. Bortset fra en energirelateret opadrettet basiseffekt på den samlede inflation, er den faldende tendens i den underliggende inflation fortsat, og vores tidligere renteforhøjelser slår stadig kraftigt igennem på finansieringsforholdene. Stramme finansieringsforhold dæmper efterspørgslen, hvilket har en nedadrettet indvirkning på inflationen.

Vi er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til vores 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. På grundlag af vores aktuelle vurdering finder vi, at ECB's officielle renter ligger på et niveau, der – hvis det fastholdes i tilstrækkelig lang tid – vil yde et væsentligt bidrag til dette mål. Vores fremtidige beslutninger vil sikre, at vores officielle renter fastsættes på et tilstrækkeligt restriktivt niveau, så længe det er nødvendigt.

Vi vil fortsat benytte en dataforankret tilgang, når vi fastlægger niveauet for og varigheden af disse restriktive tiltag. Især baseres vores rentebeslutninger på vores vurdering af inflationsudsigterne med udgangspunkt i nye økonomiske og finansielle data, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission.

De beslutninger, der blev truffet i dag, er beskrevet i en pressemeddelelse, som kan findes på vores websted.

Jeg vil nu nærmere beskrive vores syn på den økonomiske udvikling og inflationsudviklingen og derefter redegøre for vores vurdering af de finansielle og monetære forhold.

Den økonomiske aktivitet

Euroområdets økonomi er sandsynligvis stagneret i 4. kvartal 2023. Nye data indikerer fortsat svaghed i den nærmeste fremtid. Nogle fremadrettede konjunkturbarometre peger imidlertid på tiltagende vækst på længere sigt.

Arbejdsmarkedet er fortsat robust. Arbejdsløsheden var 6,4 pct. i november og er dermed faldet tilbage til det laveste niveau siden euroens indførelse, og flere er kommet i arbejde. Samtidig er efterspørgslen efter arbejdskraft aftagende, idet der opslås færre ledige stillinger.

Regeringerne bør fortsætte tilbagerulningen af energirelaterede støtteforanstaltninger for at undgå at øge inflationspresset på mellemlangt sigt. Finanspolitikken og strukturpolitikken bør være rettet mod at gøre vores økonomi mere produktiv og konkurrencedygtig samt gradvist at nedbringe de høje offentlige gældskvoter. Strukturreformer og investeringer med henblik på at øge euroområdets forsyningskapacitet – som vil blive støttet af den fulde gennemførelse af Next Generation EU-programmet – kan bidrage til at mindske prispresset på mellemlangt sigt og vil samtidig støtte den grønne og den digitale omstilling. Efter Ecofin-rådets aftale for nylig om reform af EU's rammer for økonomisk styring bør lovgivningsprocessen afsluttes hurtigt, så de nye regler kan gennemføres uden forsinkelse. Desuden er det afgørende, at der sættes mere skub i fremskridtene mod kapitalmarkedsunionen og færdiggørelsen af bankunionen.

Inflationen

Inflationen steg til 2,9 pct. i december, da nogle af de tidligere finanspolitiske foranstaltninger med henblik på at dæmpe virkningen af de høje energipriser ikke længere indgik i den årlige inflation. Stigningen var dog svagere end forventet. Når der ses bort fra denne basiseffekt, fortsatte den overordnede tendens til faldende inflation. Fødevareinflationen faldt til 6,1 pct. i december. Inflationen ekskl. fødevarer og energi faldt også igen, til 3,4 pct. som følge af et fald i vareinflationen til 2,5 pct. Prisstigningstakten for tjenesteydelser lå stabilt på 4,0 pct.

Inflationen forventes at aftage yderligere i løbet af i år, efterhånden som effekterne af tidligere energirelaterede stød, forsyningsflaskehalse og genåbningen af økonomien efter pandemien ikke længere gør sig gældende, og den strammere pengepolitik fortsat påvirker efterspørgslen negativt.

Næsten alle mål for den underliggende inflation faldt yderligere i december. Den høje lønstigningstakt og faldende arbejdsproduktivitet har medført, at det indenlandske prispres stadig er højt, selvom det også er begyndt at aftage. Samtidig er lavere fortjeneste pr. enhed begyndt at svække inflationseffekten af stigende enhedslønomkostninger. Målene for kortsigtede inflationsforventninger er faldet markant, mens målene for langsigtede inflationsforventninger for det meste ligger omkring 2 pct.

Risikovurdering

Risiciene for den økonomiske vækst er fortsat nedadrettede. Væksten kan også være lavere, hvis pengepolitikkens virkninger bliver kraftigere end forventet. En svagere verdensøkonomi eller en yderligere nedgang i verdenshandlen vil også påvirke væksten i euroområdet negativt. Ruslands uberettigede krig mod Ukraine og den tragiske konflikt i Mellemøsten er væsentlige kilder til geopolitisk risiko. Det kan mindske virksomhedernes og husholdningernes tillid til fremtiden og forstyrre verdenshandlen. Væksten kan blive stærkere, hvis stigende realindkomster fører til et højere forbrug end forventet, eller hvis væksten i verdensøkonomien er stærkere end forventet.

Opadrettede risici for inflationen omfatter øgede geopolitiske spændinger, navnlig i Mellemøsten, som kan føre til højere energipriser og fragtomkostninger i den nærmeste fremtid og hindre verdenshandlen. Inflationen kan også vise sig at være højere end forventet, hvis lønningerne stiger mere end forventet, eller avancerne viser sig at være mere robuste. Derimod kan inflationen overraske i nedadrettet retning, hvis pengepolitikken dæmper efterspørgslen mere end forventet, eller den økonomiske situation i resten af verden uventet forværres. Desuden kan inflationen falde hurtigere i den nærmeste fremtid, hvis energipriserne udvikler sig i overensstemmelse med den seneste nedadrettede forskydning af markedsforventningerne til den fremtidige udvikling i olie- og gaspriserne.

De finansielle og monetære forhold

Markedsrenterne har stort set bevæget sig sidelæns siden vores sidste møde. Vores restriktive pengepolitik slår stadig kraftigt igennem på finansieringsforholdene i et bredere perspektiv. Renten på udlån til virksomheder faldt en smule til 5,2 pct. i november, mens realkreditrenten steg yderligere til 4,0 pct.

Høje lånerenter, med dertil hørende nedskæring af investeringsplaner og boligkøb, medførte et yderligere fald i kreditefterspørgslen i 4. kvartal, hvilket fremgår af vores seneste undersøgelse af bankernes udlån. Selvom stramningen af kreditstandarderne for lån til virksomheder og husholdninger aftog, er standarderne stadig stramme, idet bankerne er bekymrede over deres kunders risici.

På baggrund heraf har kreditudviklingen forbedret sig en del, men er fortsat svag samlet set. Udlån til virksomheder stagnerede i november i forhold til samme tidspunkt året før – efter en nedgang i oktober – efterhånden som den månedlige strøm af kortfristede lån rettede sig. Udlån til husholdninger steg afdæmpet med 0,5 pct. p.a.

Konklusion

Styrelsesrådet besluttede i dag at fastholde ECB's tre officielle renter. Vi er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til vores 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. På grundlag af vores aktuelle vurdering finder vi, at ECB's officielle renter ligger på et niveau, der – hvis det fastholdes i tilstrækkelig lang tid – vil yde et væsentligt bidrag til dette mål. Vores fremtidige beslutninger vil sikre, at vores officielle renter fastsættes på et tilstrækkeligt restriktivt niveau, så længe det er nødvendigt. Vi vil fortsat benytte en dataforankret tilgang, når vi fastlægger niveauet for og varigheden af disse restriktive tiltag.

Vi er under alle omstændigheder klar til at tilpasse alle vores instrumenter inden for vores mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til vores mellemlangsigtede mål, og for at opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken.

I er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt