Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 7 września 2017

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów.

Na podstawie naszej regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto. Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, potwierdzamy, że zakupy aktywów netto mają być prowadzone na obecnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada Prezesów stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Równolegle z zakupami netto reinwestowane są spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów.

Napływające informacje, w tym nowe projekcje naszych ekspertów, potwierdzają, że średniookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego i inflacji w strefie euro zasadniczo się nie zmieniły. Ożywienie gospodarcze, które w pierwszym półroczu 2017 przyspieszyło bardziej, niż oczekiwano, nadal jest mocne i ma szeroki zasięg, zarówno jeśli chodzi o kraje, jak i sektory. Jednocześnie niedawna zmienność kursu walutowego jest źródłem niepewności i wymaga obserwacji pod kątem możliwych skutków dla średniookresowych perspektyw stabilności cen.

Trwające ożywienie gospodarcze pozwala wprawdzie ufać, że inflacja będzie stopniowo zmierzać do poziomu zgodnego z naszym celem inflacyjnym, lecz nie przełożyło się jeszcze w wystarczającym stopniu na wzmocnienie jej dynamiki. Miary inflacji bazowej w ostatnich miesiącach nieznacznie poszły w górę, ale w sumie pozostają niskie. Do stopniowego wzmocnienia presji na inflację bazową i podtrzymania przebiegu inflacji ogółem w średnim okresie w dalszym ciągu potrzeba zatem bardzo łagodnej polityki pieniężnej. Jeżeli perspektywy się pogorszą lub jeśli warunki finansowe przestaną wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, jesteśmy przygotowani na zwiększenie skali programu skupu aktywów i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia. Jesienią zdecydujemy, jak skalibrować nasze instrumenty polityki pieniężnej na okres po końcu bieżącego roku, z uwzględnieniem oczekiwanej ścieżki inflacji i tego, jakie warunki finansowe będą potrzebne, aby zapewnić trwały powrót stóp inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2%,

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. W drugim kwartale 2017 realny PKB strefy euro zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 0,6%, po wzroście o 0,5% w pierwszym kwartale. Dane ankietowe wskazują na utrzymanie się powszechnego wzrostu gospodarczego w nadchodzącym okresie. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej wspierają popyt wewnętrzny, a także ułatwiały proces delewarowania. Spożycie prywatne jest podtrzymywane przez wzrost zatrudnienia, wynikający m.in. z wcześniejszych reform rynku pracy, oraz zwiększanie się zamożności gospodarstw domowych. Ożywienie inwestycji jest nadal wspierane przez bardzo korzystne warunki finansowania i poprawę rentowności przedsiębiorstw. Ponadto występujące na szeroką skalę ożywienie w gospodarce światowej będzie korzystne dla eksportu strefy euro.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z września 2017, według których roczny realny PKB wzrośnie w 2017 o 2,2%, w 2018 o 1,8%, zaś w 2019 o 1,7%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z czerwca 2017 perspektywy wzrostu realnego PKB na rok 2017 zostały zrewidowane w górę, w związku z jego silniejszą dynamiką w ostatnim okresie, a na kolejne lata pozostały zasadniczo niezmienione.

Pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro zasadniczo się równoważą. Z jednej strony obecna dodatnia dynamika związana z cyklem koniunkturalnym zwiększa prawdopodobieństwo, że ożywienie gospodarcze będzie silniejsze, niż oczekiwano. Z drugiej – nadal występują czynniki antywzrostowe, związane przede wszystkim z uwarunkowaniami globalnymi oraz sytuacją na rynkach walutowych.

W sierpniu roczna inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,5%. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, na podstawie aktualnych cen terminowych ropy oczekuje się, że pod koniec roku roczna stopa inflacji ogółem przejściowo się obniży, przede wszystkim w związku z efektem bazy w cenach energii. Jednocześnie miary inflacji bazowej w ostatnich miesiącach nieznacznie poszły w górę, ale nie ma jeszcze przekonujących oznak trwałego trendu wzrostowego. Wewnętrzna presja kosztowa, zwłaszcza ze strony rynków pracy, nadal jest niewielka. Wzrost inflacji bazowej w strefie euro w średnim okresie ma być powolny; pobudzać go będą zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze, towarzyszące mu stopniowe zmniejszanie się niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz wzrost wynagrodzeń.

Taka ocena jest również zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z września 2017, według których roczna inflacja HICP ma wynieść 1,5% w 2017, 1,2% w 2018 i 1,5% w 2019. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z czerwca 2017 perspektywy inflacji HICP ogółem zrewidowano lekko w dół, głównie w związku z niedawną aprecjacją kursu euro.

W dziedzinie analizy monetarnej podaż szerokiego pieniądza (agregat M3), pomimo pewnej zmienności miesięcznej, nadal rośnie w szybkim tempie: w lipcu 2017 jej roczna dynamika wyniosła 4,5%, wobec 5,0% w czerwcu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym czynnikiem tego wzrostu były najbardziej płynne składowe M3 – w lipcu 2017 roczna dynamika wąskiego agregatu M1 wyniosła 9,1%, wobec 9,7% w czerwcu.

Nadal trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. W lipcu 2017 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła do 2,4%, z 2,0% w czerwcu, podczas gdy roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała na niezmienionym poziomie 2,6%. Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 nadal wyraźnie wspiera poprawę warunków zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, dostępność finansowania – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – i akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że aby zapewnić trwały powrót stóp inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2%, należy utrzymać bardzo łagodną politykę pieniężną.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki we wzmacnianie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie wrażliwości na szoki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia potencjału wzrostowego i wydajności strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych. W dziedzinie polityki fiskalnej wszystkie kraje skorzystałyby na aktywniejszym dążeniu do uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Dla wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro nadal potrzebna jest pełna, przejrzysta i konsekwentna realizacja paktu stabilności i wzrostu oraz procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową pozostaje wzmocnienie naszej unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem przyjmuje trwającą debatę o dalszym doskonaleniu jej architektury instytucjonalnej.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami