European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. listopadu 2012

13. listopadu 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. listopadu 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,8 mld. EUR na 228,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
8. listopadu 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,1 mld. USD 3,2 mld. USD
8. listopadu 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 4,5 mld. USD 4,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 311,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,9 mld. EUR na 890,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 9,8 mld. EUR na 86,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 8,7 mld. EUR na 667,9 mld. EUR. Ve středu 7. listopadu 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 83,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 79,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 208,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (během předchozího týdne bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 248,5 mld. EUR (oproti 261,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 278,2 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 9. listopadu 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 53,2 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18,6 mld. EUR na 534 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 108 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 256 877 −1 481
2.1 Pohledávky za MMF 89 847 −414
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 167 030 −1 067
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 37 323 48
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 299 −1 261
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 299 −1 261
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 127 854 −3 891
5.1 Hlavní refinanční operace 79 474 −4 256
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 047 496 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 881 368
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 233 297 1 074
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 589 416 −787
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 278 165 −103
7.2 Ostatní cenné papíry 311 251 −685
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 011 1
9 Ostatní aktiva 269 687 4 476
Aktiva celkem 3 038 871 −1 821
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 890 310 −2 911
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 993 972 5 986
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 533 997 18 602
2.2 Vkladová facilita 248 510 −12 858
2.3 Termínované vklady 208 500 −1 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 965 1 242
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 833 769
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 139 559 −12 223
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 86 801 −9 843
5.2 Ostatní závazky 52 758 −2 380
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 170 183 5 305
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 124 −1 998
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 917 1 393
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 917 1 393
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 234 355 1 857
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 551 0
Pasiva celkem 3 038 871 −1 821
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média