Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 november 2012

13 november 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 9 november 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 228,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
8 november 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,1 miljarder USD 3,2 miljarder USD
8 november 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 4,5 miljarder USD 4,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 311,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,9 miljarder EUR till 890,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 9,8 miljarder EUR till 86,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8,7 miljarder EUR till 667,9 miljarder EUR. Onsdagen den 7 november 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 83,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 79,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 208,5 miljarder EUR, erhölls med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,9 miljarder EUR (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 248,5 miljarder EUR (jämfört med 261,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 278,2 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 9 november 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 53,2 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18,6 miljarder EUR till 534 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.108 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 256.877 −1.481
2.1 Fordringar på IMF 89.847 −414
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 167.030 −1.067
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 37.323 48
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.299 −1.261
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.299 −1.261
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.127.854 −3.891
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 79.474 −4.256
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.047.496 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 881 368
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 233.297 1.074
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 589.416 −787
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 278.165 −103
7.2 Andra värdepapper 311.251 −685
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.011 1
9 Övriga tillgångar 269.687 4.476
Summa tillgångar 3.038.871 −1.821
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 890.310 −2.911
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 993.972 5.986
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 533.997 18.602
2.2 Inlåningsfacilitet 248.510 −12.858
2.3 Inlåning med fast löptid 208.500 −1.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.965 1.242
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.833 769
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 139.559 −12.223
5.1 Offentliga sektorn 86.801 −9.843
5.2 Övriga skulder 52.758 −2.380
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 170.183 5.305
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.124 −1.998
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.917 1.393
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.917 1.393
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 234.355 1.857
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.551 0
Summa skulder 3.038.871 −1.821

Kontakt för media