European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. septembra 2011

6. september 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. septembra 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 176,6 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 334,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,8 milijarde EUR na 853,0 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 17,6 milijarde EUR na 44,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 43,4 milijarde EUR na 246,5 milijarde EUR. V sredo, 31. avgusta 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 133,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 121,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 110,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 115,5 milijarde EUR. V četrtek, 1. septembra 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 48,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 49,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (podobno kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 151,1 milijarde EUR (v primerjavi s 121,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,3 milijarde EUR na 188,6 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 2. septembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 128,9 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 59,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 17,3 milijarde EUR na 179,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.248 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 214.286 −649
2.1 Terjatve do MDS 75.959 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 138.327 −649
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.402 502
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.869 118
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.869 118
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 513.772 −10.809
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 121.669 −12.005
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 392.055 1.225
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 14 14
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 33 −43
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 50.065 237
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 523.034 12.709
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 188.564 13.255
7.2 Drugi vrednostni papirji 334.470 −546
8 Dolg širše države v EUR 33.944 0
9 Druga sredstva 327.503 −619
Skupaj sredstva 2.073.122 1.489
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 852.975 2.786
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 446.983 15.297
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 179.746 −17.252
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 151.097 29.906
2.3 Vezane vloge 115.500 5.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 640 −2.358
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.225 −435
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 53.348 −17.562
5.1 Širša država 44.895 −17.632
5.2 Druge obveznosti 8.452 70
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.695 −902
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.692 608
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.228 −545
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.228 −545
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 207.668 2.242
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.073.122 1.489
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije