European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2008 a Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. lednu 2008

9. ledna 2008

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2008 (ve srovnání s rozvahou Eurosystému k 31. prosinci 2007)

Ve smyslu oznámení z minulého týdne zveřejňuje ECB konsolidovanou počáteční rozvahu Eurosystému k 1. lednu 2008 včetně rozvahových údajů Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta, které k tomuto dni přistoupily k Eurosystému, společně s konsolidovanou týdenní rozvahou ke 4. lednu 2008. Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému zohledňuje také začlenění italského devizového úřadu (UIC) do Banca d'Italia k 1. lednu 2008. V důsledku vstupu Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta do Eurosystému byly položky dříve uváděné v kyperských librách a maltských lirách převedeny z položek „v cizí měně“ do položek „v eurech“. Transakce a zůstatky na účtech rezidentů Kypru a Malty byly převedeny z rozvahových položek „nerezidenti eurozóny“ do položek „rezidenti eurozóny“. Dále se v porovnání s konsolidovanou týdenní rozvahou z 31. prosince 2007 zvýšil objem kapitálu a rezervních fondů (položka 12 na straně pasiv), a odrážel tak vliv vstupu Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta do Eurosystému i začlenění italského devizového úřadu (UIC) do Banca d'Italia.

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. lednu 2008 (ve srovnání s počáteční rozvahou Eurosystému k 1. lednu 2008)

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. ledna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 76 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 155,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 98,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 9 mld. EUR na 670,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10 mld. EUR na 50,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 127,4 mld. EUR na 397 mld. EUR. V pátek 4. ledna 2008 byly splatné dvě hlavní refinanční operace o objemu 348,6 mld. EUR a 20 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 128,5 mld. EUR. Ve stejný den poklesl objem termínovaných vkladů o 102,3 mld. EUR především v důsledku splatnosti operace jemného doladění k absorbování likvidity o objemu 101,6 mld. EUR, která byla provedena pomocí příjmu termínovaných vkladů.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (na rozdíl od 0,1 mld. EUR v konsolidované počáteční rozvaze Eurosystému k 1. lednu 2008), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,6 mld. EUR (na rozdíl od 9,1 mld. EUR v konsolidované počáteční rozvaze Eurosystému k 1. lednu 2008).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 126,3 mld. EUR na 143,7 mld. EUR.

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2008 (ve srovnání s rozvahou Eurosystému k 31. prosinci 2007)

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 820 274
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 653 1 482
2.1 Pohledávky za MMF 9 146 91
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 127 507 1 391
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 42 930 1 019
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 351 1 524
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 351 1 524
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 637 176 0
5.1 Hlavní refinanční operace 368 607 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 476 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 91 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 700 2 802
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 98 223 2 178
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 705 1 642
9 Ostatní aktiva 327 686 3 077
Aktiva celkem 1 525 244 14 000
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 679 822 3 145
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 382 802 3 621
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 269 969 2 634
2.2 Vkladová facilita 9 135 304
2.3 Termínované vklady 102 263 683
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 435 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 440 314
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 48 064 1 891
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 40 121 2 005
5.2 Ostatní závazky 7 943 −114
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 45 154 64
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 197 707
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 698 146
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 698 146
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 33
10 Ostatní pasiva 125 693 1 316
11 Účty přecenění 147 665 255
12 Kapitál a rezervní fondy 71 398 2 508
Pasiva celkem 1 525 244 14 000

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. lednu 2008 (ve srovnání s počáteční rozvahou Eurosystému k 1. lednu 2008)

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 744 −76
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 137 995 1 342
  2.1 Pohledávky za MMF 9 146 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 128 849 1 342
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 41 698 −1 232
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 705 −646
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 705 −646
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 397 546 −239 630
  5.1 Hlavní refinanční operace 128 499 −240 108
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 487 11
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 560 469
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 212 −488
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 98 175 −48
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 705 0
9 Ostatní aktiva 329 010 1 324
Aktiva celkem 1 285 790 −239 454
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 670 815 −9 007
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 144 214 −238 588
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 143 652 −126 317
  2.2 Vkladová facilita 554 −8 581
  2.3 Termínované vklady 0 −102 263
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 8 −1 427
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 349 −91
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 57 571 9 507
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 50 112 9 991
  5.2 Ostatní závazky 7 459 −484
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 45 584 430
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 591 −1 606
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 594 1 896
  8.1 Vklady a ostatní závazky 17 594 1 896
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 123 693 −2 000
11 Účty přecenění 147 665 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 403 5
Pasiva celkem 1 285 790 −239 454
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média