Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. juuli 2005

12. juuli 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

8. juulil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 76 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 168,3 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,7 miljardi euro võrra 87,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,3 miljardi euro võrra 530,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 2,1 miljardi euro võrra 70,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 0,9 miljardi euro võrra 397,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. juulil 2005 möödus 308 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 307,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal seda praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,1 miljardi euro võrra 147,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 138 375 −76
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 162 473 −88
2.1 Nõuded RVFle 22 151 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 322 −89
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 918 −125
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 807 −370
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 807 −370
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 397 509 −678
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 307 500 −501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 −181
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 2 920 −309
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 87 410 1 664
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 747 16
9 Muud varad 129 572 256
Varad kokku 988 731 290
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 530 296 4 314
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 148 124 −5 847
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 147 901 −6 057
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 223 211
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 273 120
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 77 782 2 062
5.1 Valitsussektor 70 739 2 102
5.2 Muud kohustused 7 043 −40
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 9 930 189
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 342 3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 879 −250
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 879 −250
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 56 627 −302
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 290 1
Kohustused kokku 988 731 290

Kontaktandmed