Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. julija 2005

12. julij 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. julija 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 76 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 168,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,7 milijarde EUR na 87,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,3 milijarde EUR na 530,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,1 milijarde EUR na 70,7 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 0,9 milijarde EUR na 397,3 milijarde EUR. V sredo, 6 . julija 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 308 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 307,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je znašalo 0,2 milijarde EUR), medtem ko je uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bila skoraj enaka nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 6,1 milijarde EUR na 147,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 138.375 −76
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 162.473 −88
2.1 Terjatve do MDS 22.151 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.322 −89
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.918 −125
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.807 −370
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.807 −370
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 397.509 −678
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 307.500 −501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 3 −181
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.920 −309
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 87.410 1.664
8 Dolg širše države v EUR 40.747 16
9 Druga sredstva 129.572 256
Skupaj sredstva 988.731 290
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 530.296 4.314
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 148.124 −5.847
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 147.901 −6.057
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 223 211
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 273 120
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 77.782 2.062
5.1 Širša država 70.739 2.102
5.2 Druge obveznosti 7.043 −40
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 9.930 189
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 342 3
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.879 −250
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.879 −250
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 56.627 −302
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.290 1
Skupaj obveznosti 988.731 290

Stiki za medije