Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. červenci 2005

12. července 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. července 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 76 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 168,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,7 mld. EUR na 87,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,3 mld. EUR na 530,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2,1 mld. EUR na 70,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 0,9 mld. EUR na 397,3 mld. EUR. Ve středu 6. července 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 308 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 307,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) téměř nebyla využívána (narozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy téměř nebyla využívána).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,1 mld. EUR na 147,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 138 375 −76
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 162 473 −88
2.1 Pohledávky za MMF 22 151 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 322 −89
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 918 −125
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 807 −370
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 807 −370
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 397 509 −678
5.1 Hlavní refinanční operace 307 500 −501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 −181
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 2 920 −309
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 87 410 1 664
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 747 16
9 Ostatní aktiva 129 572 256
Aktiva celkem 988 731 290
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 530 296 4 314
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 148 124 −5 847
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 147 901 −6 057
2.2 Vkladová facilita 223 211
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 273 120
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 77 782 2 062
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 70 739 2 102
5.2 Ostatní závazky 7 043 −40
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 9 930 189
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 342 3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 879 −250
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 879 −250
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 56 627 −302
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 290 1
Pasiva celkem 988 731 290

Kontakty pro média