Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 lipca 2005 r.

12 lipca 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 8 lipca 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 76 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 168,3 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,7 mld euro do poziomu 87,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,3 mld euro do poziomu 530,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,1 mld euro do poziomu 70,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 0,9 mld euro do poziomu 397,3 mld euro. W środę, 6 lipca 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 308 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 307,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (w porównaniu do 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu do bliskiego zeru wykorzystania w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 6,1 mld euro do poziomu 147,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 138.375 −76
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 162.473 −88
2.1 Należności od MFW 22.151 1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.322 −89
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.918 −125
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.807 −370
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.807 −370
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 397.509 −678
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 307.500 −501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 3 −181
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 2.920 −309
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 87.410 1.664
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.747 16
9 Pozostałe aktywa 129.572 256
Aktywa razem 988.731 290
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 530.296 4.314
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 148.124 −5.847
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 147.901 −6.057
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 223 211
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 273 120
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 77.782 2.062
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 70.739 2.102
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.043 −40
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 9.930 189
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 342 3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.879 −250
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.879 −250
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 56.627 −302
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.290 1
Pasywa razem 988.731 290

Kontakt z mediami