Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 juli 2005

12 juli 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 8 juli 2005 was de daling van EUR 76 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 168,3 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,7 miljard naar EUR 87,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,3 miljard naar EUR 530,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 70,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 397,3 miljard. Op woensdag 6 juli 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 308 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 307,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,1 miljard naar EUR 147,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 138.375 −76
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 162.473 −88
2.1 Vorderingen op het IMF 22.151 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.322 −89
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.918 −125
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.807 −370
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.807 −370
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 397.509 −678
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 307.500 −501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 −181
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.920 −309
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 87.410 1.664
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.747 16
9 Overige activa 129.572 256
Totaal activa 988.731 290
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 530.296 4.314
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 148.124 −5.847
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 147.901 −6.057
2.2 Depositofaciliteit 223 211
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 273 120
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.782 2.062
5.1 Overheid 70.739 2.102
5.2 Overige verplichtingen 7.043 −40
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.930 189
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 342 3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.879 −250
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.879 −250
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 56.627 −302
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.290 1
Totaal passiva 988.731 290

Contactpersonen voor de media