Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 8. jūlijā

2005. gada 12. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 8. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 76 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (168.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 87.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.3 mljrd. euro (līdz 530.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 70.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 397.3 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 6. jūlijā galvenā refinansēšanas operācija 308 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 307.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.1 mljrd. euro (līdz 147.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 138,375 −76
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 162,473 −88
2.1 SVF debitoru parādi 22,151 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,322 −89
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,918 −125
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,807 −370
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,807 −370
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 397,509 −678
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 307,500 −501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,000 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 −181
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,920 −309
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 87,410 1,664
8 Valdības parāds euro 40,747 16
9 Pārējie aktīvi 129,572 256
Kopā aktīvi 988,731 290
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 530,296 4,314
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 148,124 −5,847
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 147,901 −6,057
2.2 Noguldījumu iespēja 223 211
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 273 120
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 77,782 2,062
5.1 Saistības pret valdību 70,739 2,102
5.2 Pārējās saistības 7,043 −40
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,930 189
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 342 3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,879 −250
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,879 −250
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 56,627 −302
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,290 1
Kopā pasīvi 988,731 290

Kontaktinformācija presei