Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. liepos 8 d.

2005 m. liepos 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigiasi 2005 m. liepos 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 76 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 168,3 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 87,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 530,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 70,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 397,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. liepos 6 d., baigėsi 308 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 307,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,1 mlrd. eurų – iki 147,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 138 375 −76
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 162 473 −88
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 22 151 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 322 −89
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 918 −125
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 807 −370
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 807 −370
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 397 509 −678
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 307 500 −501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 −181
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 920 −309
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 87 410 1 664
8 Valdžios skola eurais 40 747 16
9 Kitas turtas 129 572 256
Visas turtas 988 731 290
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 530 296 4 314
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 148 124 −5 847
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 147 901 −6 057
2.2 Indėlių galimybė 223 211
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 273 120
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 77 782 2 062
5.1 Valdžiai 70 739 2 102
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 043 −40
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 9 930 189
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 342 3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 879 −250
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 879 −250
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 56 627 −302
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 290 1
Visi įsipareigojimai 988 731 290

Kontaktai žiniasklaidai