Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. juli 2005

12. juli 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. juli 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 76 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 168,3 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,7 mia. euro til 87,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,3 mia. euro til 530,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,1 mia. euro til 70,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 0,9 mia. euro til 397,3 mia. euro. Onsdag den 6. juli 2005 udløb en primær markedsoperation på 308 mia. euro, og en ny på 307,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,1 mia. euro til 147,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 138.375 −76
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 162.473 −88
2.1 tilgodehavender hos IMF 22.151 1
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.322 −89
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.918 −125
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.807 −370
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.807 −370
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 397.509 −678
5.1 primære markedsoperationer 307.500 −501
5.2 langfristede markedsoperationer 90.000 0
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 3 −181
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 6 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 2.920 −309
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 87.410 1.664
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.747 16
9 Andre aktiver 129.572 256
Aktiver i alt 988.731 290
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 530.296 4.314
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 148.124 −5.847
2.1 anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 147.901 −6.057
2.2 indlånsfacilitet 223 211
2.3 tidsindskud 0 0
2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 0 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 273 120
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 77.782 2.062
5.1 offentlig forvaltning og service 70.739 2.102
5.2 andre forpligtelser 7.043 −40
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 9.930 189
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 342 3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.879 −250
8.1 indlån og andre forpligtelser 8.879 −250
8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 56.627 −302
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.290 1
Passiver i alt 988.731 290

Medie- og pressehenvendelser