Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. júlu 2005

12. júla 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 8. júla 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 76 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 168,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému stúpol o 1,7 mld. EUR na 87,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4,3 mld. EUR na 530,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 2,1 mld. EUR na 70,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 0,9 mld. EUR na 397,3 mld. EUR. V stredu 6. júla 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 308 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 307,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 6,1 mld. EUR na 147,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 138 375 −76
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 162 473 −88
2.1 Pohľadávky voči MMF 22 151 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 322 −89
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 918 −125
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 807 −370
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 807 −370
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 397 509 −678
5.1 Hlavné refinančné obchody 307 500 −501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 3 −181
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 920 −309
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 87 410 1 664
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 747 16
9 Ostatné aktíva 129 572 256
Úhrn aktív 988 731 290
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 530 296 4 314
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 148 124 −5 847
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 147 901 −6 057
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 223 211
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 273 120
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 77 782 2 062
5.1 Verejná správa 70 739 2 102
5.2 Ostatné záväzky 7 043 −40
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 930 189
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 342 3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 879 −250
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 879 −250
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 56 627 −302
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 290 1
Úhrn pasív 988 731 290

Kontakt pre médiá