Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 juli 2005

12 juli 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 8 juli 2005 motsvarade minskningen på 76 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 168,3 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 87,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,3 miljarder EUR till 530,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 70,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 397,3 miljarder EUR. Onsdagen den 6 juli 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 308 miljarder EUR och ersattes med en ny på 307,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med ungefär noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,1 miljarder EUR till 147,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 138.375 −76
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 162.473 −88
2.1 Fordringar på IMF 22.151 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.322 −89
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.918 −125
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.807 −370
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.807 −370
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 397.509 −678
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 307.500 −501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 −181
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 2.920 −309
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 87.410 1.664
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.747 16
9 Övriga tillgångar 129.572 256
Summa tillgångar 988.731 290
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 530.296 4.314
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 148.124 −5.847
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 147.901 −6.057
2.2 Inlåningsfacilitet 223 211
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 273 120
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 77.782 2.062
5.1 Offentliga sektorn 70.739 2.102
5.2 Övriga skulder 7.043 −40
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 9.930 189
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 342 3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.879 −250
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.879 −250
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 56.627 −302
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.290 1
Summa skulder 988.731 290

Kontakt för media