Menu

Statystyka

Cele

Statystyka EBC dostarcza wszelkich danych niezbędnych do wykonywania zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Dane te są wykorzystywane głównie na potrzeby polityki pieniężnej strefy euro, ale korzysta z nich także Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego do prowadzenia nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym. Poza tym EBC udostępnia dane statystyczne wraz z informacjami dodatkowymi uczestnikom rynku i całemu społeczeństwu.

Kompetencje w dziedzinie statystyki

Zakres obowiązków EBC i Komisji Europejskiej (Eurostatu) w odniesieniu do statystyki gospodarczej i finansowej na poziomie Unii Europejskiej, określony w odpowiednim porozumieniu, jest następujący:

  • EBC jest głównym odpowiedzialnym za statystykę pieniężną i finansową, statystykę międzynarodowych rezerw Eurosystemu oraz statystykę nominalnego i realnego efektywnego kursu euro;
  • Eurostat jest głównym odpowiedzialnym za statystykę ogólnogospodarczą;
  • obie instytucje wspólnie odpowiadają za statystykę bilansu płatniczego oraz rachunki finansowe i niefinansowe w rozbiciu na sektory instytucjonalne.

Gdzie szukać statystyk

Statystyki EBC są dostępne nieodpłatnie w serwisie internetowym EBC w części Statystyka; można je pobrać w hurtowni danych statystycznych.