Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 12 września 2019

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej, a także z uwzględnieniem najnowszych projekcji makroekonomicznych dla strefy euro, dokonaliśmy szczegółowej oceny perspektyw gospodarczych i inflacyjnych. W rezultacie, dążąc do osiągnięcia swojego celu w zakresie stabilności cen, Rada Prezesów podjęła następujące decyzje:

Po pierwsze, jeśli chodzi o podstawowe stopy procentowe EBC, postanowiliśmy obniżyć oprocentowanie depozytu w banku centralnym o 10 punktów bazowych, do −0,50%. Stopa podstawowych operacji refinansujących i stopa kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00% i 0,25%. Oczekujemy obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki nie stwierdzimy, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym naszych projekcji wyraźnie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej.

Po drugie, Rada Prezesów postanowiła wznowić z dniem 1 listopada zakupy netto w ramach swojego programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Oczekujemy, że będą one prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i zakończą się krótko przed tym, jak zaczniemy podnosić te stopy.

Po trzecie, zamierzamy w dalszym ciągu reinwestować, w całości, spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczniemy podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Po czwarte, postanowiliśmy zmienić warunki nowej serii kwartalnych ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III), aby zachować korzystne warunki udzielania kredytów bankowych, zapewnić płynną transmisję polityki pieniężnej i jeszcze bardziej podtrzymać łagodne nastawienie polityki pieniężnej. Oprocentowanie każdej operacji TLTRO będzie teraz ustalane na poziomie średniej stopy stosowanej w podstawowych operacjach refinansujących Eurosystemu za czas trwania tej operacji TLTRO. Dla banków, w których kwota netto kwalifikowanych kredytów przekroczy wartość referencyjną, oprocentowanie to będzie niższe, a jego dolna granica to średnia stopa depozytu w banku centralnym za czas trwania danej operacji TLTRO. Termin zapadalności operacji TLTRO-III zostanie wydłużony z dwóch do trzech lat.

Po piąte, aby wspomóc transmisję polityki pieniężnej przez kanał bankowy, Rada Prezesów postanowiła wprowadzić dwupoziomowy system oprocentowania rezerw, w którym część bankowych zasobów nadmiernej płynności będzie zwolniona z ujemnej stopy depozytowej.

Dzisiaj o godz. 15.30 CET ukażą się osobne komunikaty prasowe ze szczegółowymi informacjami o środkach zastosowanych przez Radę Prezesów.

Rada Prezesów ponownie podkreśliła potrzebę utrzymania przez dłuższy czas bardzo łagodnego nastawienia polityki pieniężnej i jest gotowa odpowiednio dostosować wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, aby sprawić – przy zadeklarowanym symetrycznym podejściu do celu inflacyjnego – że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu.

Dzisiejsze decyzje zapadły w reakcji na wciąż zbyt niską inflację w relacji do naszego celu. Informacje uzyskane od ostatniego posiedzenia Rady Prezesów wskazują wręcz na bardziej długotrwałą słabość gospodarki strefy euro, uporczywe utrzymywanie się wyraźnych ryzyk spadkowych oraz słabość presji inflacyjnej. Ma to odzwierciedlenie w nowych projekcjach naszych ekspertów, w których widać dalsze pogorszenie się perspektyw inflacji.

Jednocześnie wyraźny wzrost zatrudnienia i rosnące płace w dalszym ciągu podtrzymują odporność gospodarki strefy euro. Przyjęty dziś kompleksowy pakiet decyzji w sprawie polityki pieniężnej stanowi mocny bodziec, który ma sprawić, że warunki finansowe pozostaną bardzo korzystne i będą wspierać ożywienie gospodarcze strefy euro i stałe narastanie wewnętrznej presji cenowej, a tym samym – stabilne zbliżanie się inflacji do naszego średniookresowego celu inflacyjnego.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w drugim kwartale zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 0,2%, po wzroście o 0,4% w poprzednim kwartale. Napływające dane gospodarcze i informacje z badań ankietowych w dalszym ciągu wskazują, że w trzecim kwartale bieżącego roku tempo wzrostu zwolni, ale pozostanie dodatnie. Spowolnienie wzrostu wiąże się przede wszystkim z obecną słabością handlu międzynarodowego przy panującej od dłuższego czasu na świecie niepewności, co w strefie euro odbija się przede wszystkim na sektorze przetwórstwa przemysłowego.

Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie nadal pobudzane przez korzystne warunki finansowania, dalszy wzrost zatrudnienia i płac, łagodnie ekspansywne nastawienie polityki fiskalnej w strefie euro oraz utrzymujący się – choć nieco wolniejszy – wzrost gospodarczy na świecie.

Ocena ta jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z września 2019, według których roczny realny PKB wzrośnie w 2019 o 1,1%, w 2020 o 1,2%, zaś w 2021 o 1,4%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi z czerwca 2019 perspektywy wzrostu realnego PKB na lata 2019 i 2020 zrewidowano w dół.

Bilans związanych z nimi ryzyk wciąż przechyla się na stronę spadkową. Ryzyka te wiążą się przede wszystkim z przedłużaniem się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, groźbą protekcjonizmu i podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia.

Według szacunków flash Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro w sierpniu 2019 wyniosła 1,0%, tyle samo co w lipcu. Niższą inflację cen energii zrównoważyła wyższa inflacja cen żywności, natomiast inflacja HICP z wyłączeniem cen żywności i energii nie zmieniła się. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że inflacja ogółem najpierw spadnie, po czym pod koniec roku z powrotem wzrośnie. Miary inflacji bazowej pozostają ogólnie słabe, a wskaźniki oczekiwań inflacyjnych utrzymują się na niskim poziomie. Choć wobec wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i zacieśniania się rynków pracy wzrosły skala i zasięg presji na koszty pracy, przekładanie się tej presji na inflację trwa dłużej, niż wcześniej zakładano. W średnim okresie inflacja bazowa powinna rosnąć pod wpływem zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej, postępującego ożywienia gospodarczego i mocniejszej dynamiki płac.

Ocena ta również jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z września 2019, według których roczna inflacja HICP ma wynieść 1,2% w 2019, 1,0% w 2020 i 1,5% w 2021. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi z czerwca 2019 perspektywy inflacji HICP zrewidowano w dół w całym horyzoncie projekcji, przede wszystkim w związku ze spadkiem cen energii i osłabieniem się wzrostu gospodarczego.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) w lipcu 2019 wzrosła do 5,2%, z 4,5% w czerwcu. Jej stabilność odzwierciedla ciągłą kreację kredytów bankowych dla sektora prywatnego i niski koszt alternatywny utrzymywania szerokiego pieniądza. Jeśli chodzi o składowe szerokiego pieniądza, głównym czynnikiem wzrostu jego podaży wciąż jest wąski agregat M1.

Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych w lipcu 2019 nie zmieniła się i wyniosła 3,9%. Roczne tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych wciąż jest mocne, choć w kredytach krótkoterminowych – które są bardziej wrażliwe na zmiany cyklu gospodarczego – widać oznaki osłabienia. Roczne tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych w lipcu wyniosło 3,4%, po 3,3% w czerwcu, co świadczy o kontynuacji stopniowej poprawy. W ujęciu ogólnym akcję kredytową wciąż napędza najniższy notowany poziom bankowych stóp procentowych.

Przyjęte przez nas dzisiaj środki polityki pieniężnej, w tym łagodniejsze warunki nowej serii operacji TLTRO, pomogą w utrzymaniu korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i będą w dalszym ciągu ułatwiać dostęp do finansowania, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego, pobudzanie popytu łącznego w obecnych okolicznościach i zmniejszanie podatności na zagrożenia. W celu pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz poprawy odporności gospodarki strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację polityki strukturalnej w krajach tej strefy. Punktem odniesienia mogą tu być zalecenia dotyczące poszczególnych krajów na 2019.

Jeśli chodzi o politykę fiskalną w strefie euro, jej łagodnie ekspansywne nastawienie obecnie w pewnym stopniu wspiera aktywność gospodarczą. Wobec pogarszania się perspektyw gospodarczych i utrzymywania się wyraźnych ryzyk spadkowych rządy mające pole manewru w polityce fiskalnej powinny działać skutecznie i na czas. W krajach z wysokim długiem publicznym rządy muszą prowadzić rozważną politykę, która stworzy odpowiednie warunki, aby mogły swobodnie zadziałać automatyczne stabilizatory. Wszystkie kraje powinny też intensywniej dążyć do uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu.

Podobnie koniecznym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje przejrzyste i konsekwentne wdrażanie unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest też nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem obserwuje trwające prace i wzywa do dalszych konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami