Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

TISKOVÁ KONFERENCE

Mario Draghi, prezident ECB,
Luis de Guindos, viceprezident ECB,
Frankfurt nad Mohanem, 12. září 2019

Dámy a pánové, panu viceprezidentovi i mně je velkým potěšením vás přivítat na této tiskové konferenci. Nyní vás budeme informovat o výsledku dnešního zasedání Rady guvernérů.

Na základě našich pravidelných hospodářských a měnových analýz jsme důkladně vyhodnotili hospodářský a inflační výhled, přičemž jsme také zohlednili nejnovější makroekonomické projekce pro eurozónu. V důsledku toho Rada guvernérů přijala v rámci plnění svého cíle cenové stability následující rozhodnutí.

Zaprvé, pokud jde o základní úrokové sazby ECB, přijali jsme rozhodnutí snížit úrokovou sazbu vkladové facility o 10 bazických bodů na -0,50 %. Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úroková sazba mezní zápůjční facility zůstávají beze změny na svých stávajících úrovních 0,00 % a 0,25 %. Nyní očekáváme, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni do doby, než zaznamenáme, že inflační výhled v horizontu našich projekcí výrazně konverguje k úrovni dostatečně blízké 2 %, ale pod touto hodnotou, a že se tato konvergence konzistentně promítá do vývoje jádrové inflace.

Zadruhé, Rada guvernérů rozhodla od 1. listopadu znovu zahájit čisté nákupy v rámci svého programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP) v měsíčním objemu 20 mld. EUR. Očekáváme, že budou probíhat tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpořily akomodační dopad sazeb naší měnové politiky, a že skončí krátce před tím, než zahájíme zvyšování základních úrokových sazeb ECB.

Zatřetí, hodláme nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy zahájíme zvyšování základních úrokových sazeb ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Začtvrté, rozhodli jsme změnit podmínky nové série čtvrtletních cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III) s cílem zachovat příznivé podmínky pro poskytování bankovních úvěrů, zajistit hladkou transmisi měnové politiky a dále podpořit akomodační nastavení měnové politiky. Úroková sazba každé operace bude nyní stanovena na úrovni průměrné sazby hlavních refinančních operací Eurosystému po dobu trvání příslušné operace TLTRO. V případě bank, jejichž čistý objem poskytnutých způsobilých úvěrů přesahuje referenční hodnotu, bude sazba uplatněná na operace TLTRO III nižší a může poklesnout až na úroveň průměrné úrokové sazby pro vkladovou facilitu během doby trvání operace. Splatnost těchto operací bude prodloužena ze dvou na tři roky.

Zapáté, s cílem podpořit bankovní transmisi měnové politiky Rada guvernérů rozhodla zavést dvouřádový systém úročení rezerv, v němž bude část přebytečné likvidity držené bankami vyňata ze záporné sazby vkladové facility.

Další informace o těchto opatřeních přijatých Radou guvernérů budou zveřejněny dnes odpoledne v 15.30 SEČ v samostatných tiskových zprávách.

Rada guvernérů opět zdůraznila potřebu vysoce akomodačního nastavení měnové politiky po delší dobu a je nadále připravena upravit podle potřeby veškeré své nástroje, aby zajistila, že inflace bude udržitelným způsobem směřovat k jejímu inflačnímu cíli, a to v souladu s jejím závazkem udržovat symetrii.

Dnešní rozhodnutí byla přijata v reakci na pokračující nedostatečnou míru inflace, pokud jde o náš cíl. Nové informace od posledního zasedání Rady guvernérů totiž ukazují na delší oslabení hospodářství eurozóny, přetrvávání výrazných rizik hospodářského zpomalení a nevýrazné inflační tlaky. To se odráží v nových projekcích pracovníků ECB, které ukazují další snížení inflačního výhledu.

Současně vysoký růst zaměstnanosti a zvyšující se mzdy nadále podporují odolnost ekonomiky eurozóny. Dnešním komplexním souborem měnových rozhodnutí poskytujeme značný měnový stimul s cílem zajistit, aby finanční podmínky zůstaly velmi příznivé a podporovaly hospodářský růst eurozóny, probíhající zvyšování domácích cenových tlaků a tím i udržitelnou konvergenci inflace k našemu střednědobému inflačnímu cíli.

Nyní bych rád vysvětlil naše hodnocení podrobněji, nejprve pokud jde o ekonomickou analýzu. Reálný HDP v eurozóně ve druhém čtvrtletí roku 2019 mezičtvrtletně vzrostl o 0,2 %, zatímco v předchozím čtvrtletí zaznamenal nárůst o 0,4 %. Aktuální ekonomické údaje a výsledky průzkumů nadále poukazují na mírný, ale pozitivní hospodářský růst ve třetím čtvrtletí letošního roku. Toto zpomalení růstu odráží především přetrvávající oslabení v mezinárodním obchodě v prostředí delších globálních nejistot, které nepříznivě působí zejména na zpracovatelský průmysl eurozóny.

Současně vykazují sektory služeb a stavebnictví pokračující odolnost a hospodářský růst eurozóny podporují také příznivé podmínky financování, další růst zaměstnanosti a rostoucí mzdy, mírně expanzivní nastavení fiskální politiky v eurozóně a probíhající, i když o něco pomalejší, růst hospodářské aktivity ve světě.

Toto hodnocení se celkově odráží v makroekonomických projekcích pro eurozónu ze září 2019, které sestavili pracovníci ECB. Podle těchto projekcí by měl roční reálný HDP vzrůst v roce 2019 o 1,1 %, v roce 2020 o 1,2 % a v roce 2021 o 1,4 %. V porovnání s makroekonomickými projekcemi vypracovanými odborníky Eurosystému z června 2019 byl výhled růstu reálného HDP v letech 2019 a 2020 revidován směrem dolů.

Hospodářský výhled v eurozóně je nadále spojen spíše s riziky hospodářského zpomalení. Tato rizika se týkají především déle trvající přítomnosti nejistot souvisejících s geopolitickými faktory, zvyšující se hrozby protekcionismu a zranitelnosti na rozvíjejících se trzích.

Podle předběžného odhadu Eurostatu dosáhla v srpnu 2019 meziroční inflace v eurozóně měřená HICP úrovně 1,0 % a oproti červenci se tedy nezměnila. Nižší růst cen energií byl kompenzován vyšším růstem cen potravin, přičemž míra inflace měřené HICP bez započtení cen potravin a energií zůstala beze změny. Na základě aktuálních cen futures na ropu bude celková inflace pravděpodobně klesat a následně koncem roku opět vzroste. Ukazatele jádrové inflace zůstaly obecně nevýrazné a ukazatele inflačních očekávání jsou na nízkých úrovních. I když vzhledem k vysokým mírám využití kapacit a napjatějším podmínkám na trzích práce tlak na růst mzdových nákladů posílil a rozšířil se, jejich promítání do inflace trvá delší dobu, než se dříve očekávalo. Ve střednědobém výhledu by měla jádrová inflace vzrůst, v čemž by ji měla podpořit naše měnověpolitická opatření, probíhající hospodářská expanze a výrazné tempo růstu mezd.

Toto hodnocení se celkově odráží také v makroekonomických projekcích pro eurozónu ze září 2019, které sestavili pracovníci ECB. Podle těchto projekcí by meziroční inflace měřená HICP měla v roce 2019 dosáhnout úrovně 1,2 %, v roce 2020 úrovně 1,0 % a v roce 2021 pak 1,5 %. V porovnání s makroekonomickými projekcemi odborníků Eurosystému z června 2019 byl výhled inflace měřené HICP v celém horizontu projekcí revidován směrem dolů, a odrážel tak nižší ceny energií a prostředí slabšího hospodářského růstu.

Pokud jde o měnovou analýzu, tempo růstu širokých peněz (M3) v červenci 2019 vzrostlo na 5,2 % poté, co v červnu činilo 4,5 %. Přetrvávající míry růstu širokých peněz odrážejí pokračující tvorbu bankovních úvěrů určených pro soukromý sektor a nízké náklady příležitosti při držbě M3. Úzký peněžní agregát M1 je na straně složek nadále hlavním přispěvatelem tempa růstu širokých peněz.

Meziroční tempo růstu objemu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům zůstalo v červenci 2019 beze změny na úrovni 3,9 %. Roční tempo růstu celkových úvěrů nefinančním podnikům bylo nadále solidní, ačkoli krátkodobé úvěry, jež jsou citlivější na hospodářský cyklus, vykazují známky oslabení. Meziroční tempo růstu objemu úvěrů poskytnutých domácnostem dosáhlo v červenci úrovně 3,4 %, oproti 3,3 % v červnu, a pokračovalo tak v postupném zlepšování. Celkově je pro růst úvěrů stále přínosná historicky nízká úroveň úrokových sazeb z bankovních úvěrů.

Měnověpolitická opatření, která jsme dnes přijali, včetně podmínek nové série TLTRO, které jsou více akomodační, pomohou zabezpečit příznivé podmínky pro poskytování bankovních úvěrů a nadále budou podporovat přístup k financování, zejména pro malé a střední podniky.

Porovnání výsledků ekonomické analýzy se signály z měnové analýzy tedy potvrdilo, že aby se nadále udržitelným způsobem přibližovala míra inflace ke střednědobým hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, výrazný stupeň měnové akomodace je stále zapotřebí.

Mají-li naše měnověpolitická opatření přinést maximální užitek, musí ke zvyšování dlouhodobějšího růstového potenciálu, podpoře agregátní poptávky za současného stavu a k omezení zranitelných míst přispět ostatní oblasti politiky rozhodnějším způsobem. Provádění strukturálních politik v zemích eurozóny je třeba výrazně zintenzivnit s cílem oživit produktivitu a růstový potenciál v eurozóně, snížit strukturální nezaměstnanost a zvýšit odolnost. Jako vhodný ukazatel cesty by měly posloužit doporučení pro jednotlivé země z roku 2019.

Pokud jde o fiskální politiky, hospodářskou aktivitu v současné době částečně podporuje mírně expanzivní nastavení fiskální politiky v eurozóně. Vzhledem k oslabujícímu hospodářskému výhledu a pokračující převaze rizik hospodářského zpomalení by měly vlády disponující fiskálním prostorem jednat účinným a správně načasovaným způsobem. V zemích s vysokým veřejným dluhem je nezbytné, aby vlády uplatňovaly obezřetné politiky, které vytvoří podmínky pro volné působení automatických stabilizátorů. Všechny země by měly zintenzivnit snahy o dosažení více prorůstového složení veřejných financí.

Stejně tak má pro posílení odolnosti ekonomiky eurozóny nadále prvořadý význam transparentní a konzistentní uplatňování rámce Evropské unie v oblasti správy fiskálních a ekonomických záležitostí, a to v čase i napříč zeměmi. Zlepšení fungování Hospodářské a měnové unie zůstává jednou z priorit. Rada guvernérů vítá probíhající aktivity a vyzývá k přijetí dalších konkrétních a rozhodných kroků k dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů.

Nyní rádi zodpovíme vaše dotazy.

Přesné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média