Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. říjnu 2008

4. listopadu 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. října 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2 mil. EUR zaprvé prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a zadruhé čistému prodeji zlatých mincí další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 7,3 mld. EUR na 338,2 mld. EUR. Ve čtvrtek 30. října 2008 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 68 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 92,1 mld. USD se splatností sedm dní. V tentýž den byla splatná měnová swapová operace v amerických dolarech o objemu 3,9 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 14,5 mld. EUR se splatností sedm dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 29. října 2008 byla splatná měnová swapová operace ve švýcarských francích o objemu 22,3 mld. CHF a byla vypořádána další o objemu 18,8 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 116,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,6 mld. EUR na 727,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 24,9 mld. EUR na 95,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 4,5 mld. EUR na 560,2 mld. EUR. Ve středu 29. října 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 305,4 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 325,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 30. října 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 103,1 mld. EUR

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 11,2 mld. EUR (ve srovnání se 14,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 279,4 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 202,6 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,7 mld. EUR na 179,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 220 193 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 155 164 1 223
2.1 Pohledávky za MMF 9 750 −71
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 145 414 1 294
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 205 828 6 968
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 232 −1 724
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 232 −1 724
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 839 593 72 362
5.1 Hlavní refinanční operace 326 565 20 614
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 501 789 54 602
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 11 230 −2 855
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 10 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 63 626 −419
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 116 915 573
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 441 0
9 Ostatní aktiva 381 454 −5 698
Aktiva celkem 2 031 447 73 284
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 727 706 4 622
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 458 872 75 085
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 179 442 −1 735
2.2 Vkladová facilita 279 365 76 807
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 64 13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 208 −13
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 109 414 −28 308
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 95 363 −24 895
5.2 Ostatní závazky 14 051 −3 413
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 303 381 19 802
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 680 608
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 706 278
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 706 278
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 168 731 1 209
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 681 0
Pasiva celkem 2 031 447 73 284

Kontakty pro média