Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. oktoober 2008

4. november 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

31. oktoobril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. See kajastas eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüüki (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide müüki.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 7,3 miljardi euro võrra 338,2 miljardi euroni. Neljapäeval, 30. oktoobril 2008 möödus 68 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 92,1 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Samal päeval möödus ka 3,9 miljardi USA dollari suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 14,5 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 29. oktoobril 2008 möödus 22,3 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 18,8 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 116,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,6 miljardi euro võrra 727,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 24,9 miljardi euro võrra 95,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 4,5 miljardi euro võrra 560,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. oktoobril 2008 möödus 305,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 325,1 miljardit eurot. Neljapäeval, 30. oktoobril 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 103,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 11,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 14,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 279,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 202,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,7 miljardi euro võrra 179,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 220 193 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 155 164 1 223
2.1 Nõuded RVFle 9 750 −71
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 145 414 1 294
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 205 828 6 968
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 11 232 −1 724
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 232 −1 724
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 839 593 72 362
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 326 565 20 614
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 501 789 54 602
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 11 230 −2 855
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 10 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 63 626 −419
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 116 915 573
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 441 0
9 Muud varad 381 454 −5 698
Varad kokku 2 031 447 73 284
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 727 706 4 622
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 458 872 75 085
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 179 442 −1 735
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 279 365 76 807
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 64 13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 208 −13
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 109 414 −28 308
5.1 Valitsussektor 95 363 −24 895
5.2 Muud kohustused 14 051 −3 413
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 303 381 19 802
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 680 608
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 706 278
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 706 278
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 168 731 1 209
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 681 0
Kohustused kokku 2 031 447 73 284

Kontaktandmed