Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 października 2008 r.

4 listopada 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 31 października 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 2 mln euro w wyniku, po pierwsze, sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.), a po drugie – sprzedaży netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 7,3 mld euro do poziomu 338,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 30 października 2008 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 68 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 92,1 mld USD z siedmiodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego w dolarach amerykańskich w wysokości 3,9 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 14,5 mld USD z siedmiodniowym terminem zapadalności. Swap walutowy nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie operacje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 29 października 2008 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego we frankach szwajcarskich w wysokości 22,3 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 18,8 mld CHF z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 116,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,6 mld euro do poziomu 727,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 24,9 mld euro do poziomu 95,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 4,5 mld euro do poziomu 560,2 mld euro. W środę 29 października 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 305,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 325,1 mld euro. W czwartek 30 października 2008 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 103,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 11,2 mld euro (w porównaniu z 14,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 279,4 mld euro (w porównaniu z 202,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,7 mld euro do poziomu 179,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 220.193 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 155.164 1.223
2.1 Należności od MFW 9.750 −71
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 145.414 1.294
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 205.828 6.968
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.232 −1.724
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 11.232 −1.724
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 839.593 72.362
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 326.565 20.614
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 501.789 54.602
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 11.230 −2.855
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 63.626 −419
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 116.915 573
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.441 0
9 Pozostałe aktywa 381.454 −5.698
Aktywa razem 2.031.447 73.284
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 727.706 4.622
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 458.872 75.085
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 179.442 −1.735
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 279.365 76.807
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 64 13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 208 −13
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 109.414 −28.308
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 95.363 −24.895
5.2 Pozostałe zobowiązania 14.051 −3.413
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 303.381 19.802
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 680 608
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.706 278
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.706 278
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 168.731 1.209
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.681 0
Pasywa razem 2.031.447 73.284

Kontakt z mediami