Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2015

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 20. februarja 2015 do 15.00 po srednjeevropskem času

Obveščanje javnosti

Objava povzetka razprave o denarni politiki z dne 21. in 22. januarja 2015

Svet ECB je 18. februarja 2015 odobril javni povzetek svoje seje o denarni politiki, ki je potekala 21. in 22. januarja 2015. To je prva izdaja novega komunikacijskega orodja, s katerim želi Svet ECB izboljšati transparentnost svojih razprav o denarni politiki in bo na spletni strani ECB praviloma objavljeno štiri tedne po vsaki seji o denarni politiki. Povzetek je skupaj s tem povezanim sporočilom za javnost objavljen na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Smernica ECB o izvajanju denarne politike

Svet ECB je 19. decembra 2014 sprejel Smernico ECB/2014/60 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema. Z novo smernico je obstoječi splošni okvir Eurosistema za izvajanje denarne politike izražen bolj strnjeno, preprosto in jasno. Smernica je skupaj s sporočilom za javnost na voljo na spletni strani ECB, uporabljala pa se bo od 1. maja 2015, razen tam, kjer je določeno drugače.

Sprememba primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči Helenska republika

Svet ECB je 4. februarja 2015 glede na to, da v sedanjih razmerah ni mogoče predpostaviti uspešnega zaključka revizije programa Evropske unije in Mednarodnega denarnega sklada za Helensko republiko, ter v skladu z obstoječimi pravili Eurosistema sklenil, da prekliče izjemo za tržne dolžniške instrumente, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika. Izjema je omogočala uporabo teh instrumentov v operacijah denarne politike Eurosistema, čeprav niso izpolnjevali minimalnih bonitetnih zahtev. S tem povezani izvedbeni pravni akt, Sklep ECB/2015/6 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika, je bil sprejet 10. februarja 2015 in je na voljo na spletni strani ECB.

Sklep ECB o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 10. februarja 2015 sprejel Sklep ECB/2015/5 o spremembah Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja. Sklep vključuje ukrep, s katerim je Svet ECB 22. januarja 2015 za ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja, ki bodo izvedene med marcem 2015 in junijem 2016, ukinil pribitek v višini 10 bazičnih točk na obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja. Sklep je objavljen na spletni strani ECB.

Sklep ECB o razveljavitvi pravnih aktov v zvezi s sistemom zavarovanja terjatev v Eurosistemu

Svet ECB je 18. februarja 2015 sprejel Sklep ECB/2015/9, s katerim bodo 1. maja 2015 razveljavljeni Sklep ECB/2013/6 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema, Sklep ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter členi 1, 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv. Sklep ECB/2013/6 in člen 1 Sklepa ECB/2014/23 sta bila vključena v Smernico ECB/2014/60, ki bo veljala od 1. maja 2015. Člen 3 Sklepa ECB/2014/23 je bil vključen v Smernico ECB/2012/27, člen 4 tega sklepa pa v Smernico ECB/2014/9.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Imenovanje članov Odbora T2S

Svet ECB je 21. januarja 2015 v skladu s Sklepom ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities imenoval člane Odbora T2S. Sestava odbora je bila objavljena na spletni strani ECB.

Priložnostna ocena povezave glede na standarde za uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 5. februarja 2015 odobril neposredno povezavo od Euroclear Bank do Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) kot primerno za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Celoten seznam vseh primernih povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Anketa o korespondenčnem bančništvu v eurih

Svet ECB je 5. februarja 2015 odobril objavo devete ankete o korespondenčnem bančništvu v eurih ( Ninth survey on correspondent banking in euro), ki jo je pripravil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme, eden od odborov Eurosistema/ESCB. Anketa je potrdila, da korespondenčno bančništvo ostaja pomemben kanal za obdelavo plačilnih transakcij v eurih. Enako kot v prejšnjih anketah sta bila tako število kot tudi vrednost plačil, ki so jih obdelale korespondenčne banke, zelo velika. Anketa bo kmalu objavljena na spletni strani ECB.

Poročilo o shemah virtualnih valut

Svet ECB je 5. februarja 2015 odobril objavo poročila o shemah virtualnih valut, ga je pripravil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC). Kot nadaljevanje prejšnjega poročila, ki je bilo objavljeno oktobra 2012, tokratno poročilo analizira najnovejša gibanja na področju shem virtualnih valut in še zlasti njihovega pomena za plačila malih vrednosti. Poročilo bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Poročilo Eurosistema o pregledu nad delovanjem sistemov 2014

Svet ECB je 5. februarja 2015 odobril poročilo Eurosistema o pregledu nad delovanjem sistemov 2014 ( Eurosystem Oversight Report 2014), ki ga je pripravil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC). Opisuje dejavnosti pregleda nad delovanjem sistemov, ki so jih ECB in nacionalne centralne banke euroobmočja izvajale v obdobju od leta 2011 do junija 2014. Poročilo bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pregledu poslanstva in organiziranosti Evropskega odbora za sistemska tveganja

Svet ECB je 4. februarja 2015 sprejel Mnenje CON/2015/4.

Mnenje ECB o novem pravnem okviru za pripravo uradne statistike v Litvi

Svet ECB je 6. februarja 2015 Mnenje CON/2015/5 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o spremembah statuta centralne banke Eesti Pank

Svet ECB je 9. februarja 2015 Mnenje CON/2015/6 sprejel na zahtevo Eesti Pank.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka

Svet ECB je 3. februarja 2015 sprejel Priporočilo ECB/2015/3 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o Poslovniku Evropske centralne banke

Svet ECB je 12. februarja 2015 sprejel Sklep ECB/2015/8 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke. Sprememba je bila potrebna zaradi specifičnih potreb postopka z neugovarjanjem po členu 26(8) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Letni računovodski izkazi ECB za leto 2014

Svet ECB je 18. februarja 2015 odobril revidirane letne računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2014. Izkazi so bili skupaj s sporočilom za javnost 19. februarja 2015 objavljeni na spletni strani ECB. S tem povezano poslovno poročilo za leto 2014 je bilo objavljeno skupaj z letnimi računovodskimi izkazi ECB.

Bančni nadzor

Sklepi o pomembnosti litovskih kreditnih institucij

Svet ECB je 26. januarja 2015 sklenil, da bo tri litovske kreditne institucije (AB DNB bankas, AB SEB bankas in Swedbank AB) obravnaval kot pomembne subjekte v smislu člena 6(4) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko.

Priporočilo ECB o politiki razdelitve dividend

Svet ECB je 28. januarja 2015 sprejel Priporočilo ECB/2015/2 o politiki razdelitve dividend. Priporočilo obravnava politiko bank glede razdelitve dividend za poslovno leto 2014 kot del prizadevanj za izboljšanje varnosti in trdnosti bančnega sistema euroobmočja. Objavljeno je v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o pogojih, pod katerimi je kreditnim institucijam dovoljeno, da vmesni dobiček ali dobiček ob koncu leta vključijo v navadni lastniški temeljni kapital

Svet ECB je 4. februarja 2015 sprejel Sklep ECB/2015/4 o pogojih, pod katerimi je kreditnim institucijam dovoljeno, da vmesni dobiček ali dobiček ob koncu leta vključijo v navadni lastniški temeljni kapital (CET1). Sklep velja za kreditne institucije pod neposrednim nadzorom ECB in določa pogoje, pod katerimi bo ECB kreditnim institucijam dovolila, da vmesni dobiček ali dobiček ob koncu leta vključijo v navadni lastniški temeljni kapital v skladu s členom 26(2)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 575/2013.

Sklep ECB o letnih nadomestilih za nadzor

Svet ECB je 11. februarja 2015 sprejel Sklep ECB/2015/7 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov glede faktorjev, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Stiki za medije