Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Pranešimas apie privatumą

Duomenų apsaugos teisinis pagrindas

Visi surinkti asmens duomenys tvarkomi pagal duomenų apsaugą reglamentuojančius ES teisės aktus1.

Kokia informacija renkama iš lankytojų?

  • Vardas ir pavardė
  • Gimimo data
  • Organizacija
  • E. pašto adresas
  • Numatomo apsilankymo ECB data ir laikas

Kas atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą?

ECB yra tvarkomų asmens duomenų valdytojas. Už asmens duomenų tvarkymą yra atsakingas ECB Komunikacijos generalinio direktorato Informavimo skyrius.

Kodėl tvarkome asmens duomenis?

Asmens duomenis renkame, kad galėtume organizuoti apsilankymus ECB, užtikrinti lankytojų apsaugą ir žinotume, kas lankosi mūsų patalpose. Todėl minėti asmens duomenys mums yra būtini.

Jūsų pateikti duomenys vėliau yra nuasmeninami ir sujungiami su kitų lankytojų duomenimis, todėl jūsų atskirai identifikuoti neįmanoma. Tokie duomenys naudojami statistikos apie apsilankymus ECB tikslais.

Kas gauna jūsų asmens duomenis ir turi prie jų prieigą?

Jūsų asmens duomenis gauna tik specialiai tam įgalioti darbuotojai: Informavimo skyriaus darbuotojai, ekskursijos vadovas ir ECB vidaus ir išorės apsaugos darbuotojai.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu penkerius metus nuo dienos, kai buvo gauti, o po to ištrinami.

Asmens duomenys, surinkti galimybės patekti į ECB patalpas kontrolės tikslais, saugomi ne ilgiau kaip vienus metus, o po to ištrinami.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę peržiūrėti ir pataisyti savo asmens duomenis, reikalauti (tam tikromis sąlygomis), kad jie būtų ištrinti, apriboti jų tvarkymą ir nesutikti, kad jie būtų tvarkomi. Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į ECB Komunikacijos generalinio direktorato Informavimo skyrių e. paštu visitor.centre@ecb.europa.eu.

Sužinoti daugiau

Jeigu kilo daugiau klausimų, galite kreiptis į ECB duomenų apsaugos pareigūną e. paštu dpo@ecb.europa.eu.

Be to, dėl savo asmens duomenų tvarkymo turite teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

  1. 1 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir 2007 m. balandžio 17 d. ECB sprendimas 1/2007, patvirtinantis duomenų apsaugos Europos centriniame banke įgyvendinimo taisykles, bei vėlesni juos (iš dalies) pakeitę teisės aktai.

Visi šios dalies puslapiai