Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. srpnu 2017

29. srpna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. srpna 2017 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 14 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou národní centrální bankou Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 259,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

24. srpna 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 286,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 4,2 mld. EUR na 1 139,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 30,6 mld. EUR na 225,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 7,1 mld. EUR na 183,1 mld. EUR. Ve středu 23. srpna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 4,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 7,3 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 593,2 mld. EUR (ve srovnání s 597,7 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 10,8 mld. EUR na 2 160,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 25. srpnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,5 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,9 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

227,7 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,4 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

106,2 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 698,1 mld. EUR

+9,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

91,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,8 mld. EUR na 1 230,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 078 −14
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 299 190 −907
  2.1 Pohledávky za MMF 74 466 12
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 224 724 −919
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 625 379
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 217 −290
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 217 −290
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 776 282 2 611
  5.1 Hlavní refinanční operace 7 267 2 458
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 768 704 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 310 153
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 430 −1 800
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 446 153 10 723
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 160 064 10 753
  7.2 Ostatní cenné papíry 286 090 −30
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 240 172 2 466
Aktiva celkem 4 278 881 13 169
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 139 900 −4 154
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 823 991 −12 339
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 230 792 −7 847
  2.2 Vkladová facilita 593 160 −4 495
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 39 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 999 −976
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 352 307 30 731
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 225 390 30 572
  5.2 Ostatní závazky 126 917 159
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 181 318 −868
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 373 −112
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 923 49
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 923 49
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 224 154 837
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 297 0
Pasiva celkem 4 278 881 13 169

Kontakty pro média