Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. rugpjūčio 25 d.

29 August 2017

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. rugpjūčio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 14 mln. eurų vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pardavus aukso proginei monetai gaminti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 259,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. rugpjūčio 24 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė beveik nesikeitė ir buvo 286,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 1 139,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 30,6 mlrd. eurų – iki 225,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 183,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. rugpjūčio 23 d., baigėsi 4,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 7,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 593,2 mlrd. eurų (palyginti su 597,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 10,8 mlrd. eurų – iki 2 160,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. rugpjūčio 25 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,5 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,9 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

227,7 mlrd. eurų

+1,1 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,4 mlrd. eurų

+0,2 mlrd. eurų

–0,6 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

106,2 mlrd. eurų

+0,9 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 698,1 mlrd. eurų

+9,1 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

91,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,8 mlrd. eurų – iki 1 230,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 078 −14
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 299 190 −907
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 466 12
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 224 724 −919
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 625 379
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 217 −290
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 217 −290
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 776 282 2 611
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 7 267 2 458
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 768 704 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 310 153
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 430 −1 800
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 446 153 10 723
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 160 064 10 753
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 286 090 −30
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 240 172 2 466
Visas turtas 4 278 881 13 169
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 139 900 −4 154
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 823 991 −12 339
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 230 792 −7 847
  2.2 Indėlių galimybė 593 160 −4 495
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 39 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 999 −976
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 352 307 30 731
  5.1 Valdžiai 225 390 30 572
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 917 159
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 181 318 −868
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 373 −112
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 923 49
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 923 49
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 224 154 837
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0
Visi įsipareigojimai 4 278 881 13 169

Kontaktai žiniasklaidai