Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 25. augustā

2017. gada 29. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 25. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 14 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 259.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 24. augusts

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (286.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.2 mljrd. euro (līdz 1 139.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 30.6 mljrd. euro (līdz 225.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 7.1 mljrd. euro (līdz 183.1 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 23. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 4.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 7.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 593.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 597.7 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 10.8 mljrd. euro (līdz 2 160.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 25. augustā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.5 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.9 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

227.7 mljrd. euro

+1.1 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.4 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

–0.6 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

106.2 mljrd. euro

+0.9 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1698.1 mljrd. euro

+9.1 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

91.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.8 mljrd. euro (līdz 1 230.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 078 −14
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 299 190 −907
  2.1 SVF debitoru parādi 74 466 12
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 224 724 −919
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35 625 379
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 217 −290
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 217 −290
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 776 282 2 611
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 267 2 458
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 768 704 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 310 153
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60 430 −1 800
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 446 153 10 723
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 160 064 10 753
  7.2 Pārējie vērtspapīri 286 090 −30
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 240 172 2 466
Kopā aktīvi 4 278 881 13 169
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 139 900 −4 154
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 823 991 −12 339
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 230 792 −7 847
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 593 160 −4 495
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 39 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7 999 −976
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 352 307 30 731
  5.1 Saistības pret valdību 225 390 30 572
  5.2 Pārējās saistības 126 917 159
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 181 318 −868
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 373 −112
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 923 49
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 923 49
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 224 154 837
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0
Kopā pasīvi 4 278 881 13 169

Kontaktinformācija presei