Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. august 2017

29. august 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

25. augustil 2017 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 14 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,5 miljardi euro võrra 259,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

24. august 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 286,1 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 4,2 miljardi euro võrra 1139,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 30,6 miljardi euro võrra 225,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 7,1 miljardi euro võrra 183,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. augustil 2017 möödus 4,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,3 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 593,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 597,7 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 10,8 miljardi euro võrra 2160,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 25. august 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,5 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,9 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

227,7 miljardit eurot

+1,1 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,4 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

–0,6 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

106,2 miljardit eurot

+0,9 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1698,1 miljardit eurot

+9,1 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

91,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,8 miljardi euro võrra 1230,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 078 −14
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 299 190 −907
  2.1 Nõuded RVFle 74 466 12
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 224 724 −919
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 625 379
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 217 −290
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 217 −290
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 776 282 2 611
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 267 2 458
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 768 704 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 310 153
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 430 −1 800
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 446 153 10 723
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 160 064 10 753
  7.2 Muud väärtpaberid 286 090 −30
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 240 172 2 466
Varad kokku 4 278 881 13 169
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 139 900 −4 154
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 823 991 −12 339
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 230 792 −7 847
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 593 160 −4 495
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 39 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 999 −976
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 352 307 30 731
  5.1 Valitsussektor 225 390 30 572
  5.2 Muud kohustused 126 917 159
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 181 318 −868
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 373 −112
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 923 49
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 923 49
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 224 154 837
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 297 0
Kohustused kokku 4 278 881 13 169

Kontaktandmed