Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 25. kolovoza 2017.

29. kolovoza 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 25. kolovoza 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 14 mil. EUR zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,5 mlrd. EUR na 259,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

24. kolovoza 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) bila su gotovo nepromijenjena na razini 286,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 4,2 mlrd. EUR na 1.139,9 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 30,6 mlrd. EUR na 225,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 7,1 mlrd. EUR na 183,1 mlrd. EUR. U srijedu, 23. kolovoza 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 4,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 7,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 593,2 mlrd. EUR (u odnosu na 597,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 10,8 mlrd. EUR na 2.160,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 25. kolovoza 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,5 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,9 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

227,7 mlrd. EUR

+1,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,4 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

–0,6 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

106,2 mlrd. EUR

+0,9 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.698,1 mlrd. EUR

+9,1 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

91,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 7,8 mlrd. EUR na 1.230,8 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 078 −14
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 299 190 −907
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 466 12
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 224 724 −919
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 625 379
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 217 −290
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 217 −290
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 776 282 2 611
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 7 267 2 458
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 768 704 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 310 153
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 60 430 −1 800
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 446 153 10 723
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 160 064 10 753
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 286 090 −30
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 240 172 2 466
Ukupno imovina 4 278 881 13 169
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 139 900 −4 154
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 823 991 −12 339
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 230 792 −7 847
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 593 160 −4 495
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 39 3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 999 −976
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 352 307 30 731
  5.1 Opća država 225 390 30 572
  5.2 Ostale obveze 126 917 159
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 181 318 −868
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 373 −112
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 923 49
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 923 49
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 224 154 837
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 297 0
Ukupno obveze 4 278 881 13 169

Kontaktni podatci za medije