Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 maja 2017 roku

9 maja 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5.05.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 43 mln EUR w wyniku sprzedaży złota dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR, do 279,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

4.05.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,9 mld EUR, do 297,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,2 mld EUR, do 1125,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 57,8 mld EUR, do 114,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 24 mld EUR, do 181,6 mld EUR. W środę 3.05.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 14,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 14,4 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,4 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 600,4 mld EUR (wobec 576,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13 mld EUR, do 1959,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 5.05.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

8,3 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,8 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

217,4 mld EUR

+1,1 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

23,7 mld EUR

+0,1 mld EUR

-0,1 mld EUR

Program skupu papierów sektora przedsiębiorstw

83,4 mld EUR

+1,2 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu papierów sektora publicznego

1522,7 mld EUR

+11,0 mld EUR

-0,2 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 40 mld EUR, do 1172,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.124 −43
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 319.749 139
  2.1 Należności od MFW 77.390 −152
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 242.359 291
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.577 −6
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.762 −467
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.762 −467
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 782.030 −45
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 14.429 20
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.304 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 296 −65
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 78.622 432
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.257.527 10.105
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.959.900 12.977
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.626 −2.872
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 237.064 −1.321
Aktywa razem 4.156.826 8.794
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.125.058 −197
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.773.051 63.965
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.172.669 40.022
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 600.364 23.944
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 12.353 −531
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 256.013 −50.229
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 114.215 −57.775
  5.2 Pozostałe zobowiązania 141.797 7.546
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 175.201 −5.470
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.100 −894
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.388 1.321
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.388 1.321
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 226.320 827
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.262 0
Pasywa razem 4.156.826 8.794

Kontakt z mediami