Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 maj 2017

9 maj 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 maj minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 43 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 279,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

den 4 maj 2017

7-dagars likvidiserande reverserade transaktioner i USD

35 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,9 miljarder EUR till 297,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 1 125,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 57,8 miljarder EUR till 114,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 24 miljarder EUR till 181,6 miljarder EUR. Onsdagen den 3 maj 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 14,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 14,4 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 600,4 miljarder EUR (jämfört med 576,4 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13 miljarder EUR till 1 959,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 5 maj 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

8,3 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,8 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

217,4 miljarder EUR

+1,1 miljard EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

23,7 miljarder EUR

+0,1 miljard EUR

-0,1 miljard EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

83,4 miljarder EUR

+1,2 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 522,7 miljarder EUR

+11,0 miljarder EUR

-0,2 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 40 miljarder EUR till 1 172,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.124 −43
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 319.749 139
  2.1 Fordringar på IMF 77.390 −152
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 242.359 291
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.577 −6
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.762 −467
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.762 −467
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 782.030 −45
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 14.429 20
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.304 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 296 −65
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 78.622 432
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.257.527 10.105
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.959.900 12.977
  7.2 Andra värdepapper 297.626 −2.872
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 237.064 −1.321
Summa tillgångar 4.156.826 8.794
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.125.058 −197
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.773.051 63.965
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.172.669 40.022
  2.2 Inlåningsfacilitet 600.364 23.944
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 18 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 12.353 −531
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 256.013 −50.229
  5.1 Offentliga sektorn 114.215 −57.775
  5.2 Övriga skulder 141.797 7.546
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 175.201 −5.470
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.100 −894
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.388 1.321
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.388 1.321
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 226.320 827
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 102.262 0
Summa skulder 4.156.826 8.794

Kontakt för media